ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองสังข์ จังหวัดนครพนม

ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองสังข์ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ๖ หมู่บ้าน หมู่ 1,2,7,8,10,11  มี ๑,๐๐๐ กว่าหลังคาเรือน เป็นชนเผ่าไทกะเลิง มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นของตนเองด้านภาษา การแต่งกาย  มีประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาตาม ฮีต ๑๒ คอง ๑๔  ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มตามริมน้ำก่ำ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นทุ่งนา อาชีพหลัก คือ การทำนา อาชีพรอง การเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัว การทอผ้าลายโบราณที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 

ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองสังข์ เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี   มีที่พักโฮมสเตย์ที่ผ่านการรับรองจากกรมการท่องเที่ยว การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน คือการรำกลองตุ้ม อาหารพื้นถิ่น คือ หลามปลาช่อน ต้มส้มไก่บ้าน และผักนานาชนิดของชุมชนและของฝากจากชุมชน ที่โดดเด่นคือผ้าทอลายโบราณ ผ้าย้อมไม้มงคล ผ้ามุก ผ้าลายจกหีแข้ที่มีชื่อเสียงของชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดสระพังทอง
เป็นสถานที่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

สวนสาธารณะดอนตาทอง
เป็นสวนสาธารณะใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชน

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
เป็นสถานที่ในการเก็บรวบรวมของเก่า

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สวนสาธารณะหนองสังข์และดอนตาทอง
เป็นสวนสาธารณะใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชน

ธรรมชาติน้ำหนองสังข์โครงการพระราชดำริ
เป็นหนองน้ำสาธารณะโครงการพระราชดำริ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ
ส่งสหกรณ์โพนยางคำ อ.เมืองจ.สกลนคร  นายคนิล แสงโคตร บ้านเลขที่ 202 หมู่10 บ้านหนองสังข์

กลุ่มเพาะเห็ด
กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว   เห็ดฮังการี่เห็ดนางฟ้า  เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน นายพงษ์สิทธิ์ เขื้อตายา บ้านเลขที่ 4 หมู่ 8 บ้านหนองสังข์

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การนั่งซาเล้ง
สวนสาธารณะดอนตาทอง นักท่องเที่ยวสามารถนั่งซาเล้งในการเที่ยวชมชุมชน

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1,7,10 บ้านนางหงษ์ อินทะวงศ์ บ้านหนองสังข์ ทอผ้าพื้นเมืองสีธรรมชาติ/ผ้ามุก ลายโบราณลายดอกมะส้าน/ลายจกหีแข้ (ผ้าสไบ,ผ้าคลุมไหล่) ย่ามสะพาย

การจักสาน
เลขที่ 120 หมู่ 1 นายเงิน แสนสามารถ จักสานไม้ไผ่ เช่น กระต่า,ข้อง,หวดนึ่งข้าว,สวิง,กระติบข้าว

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
วัดสระพังทอง ฟ้อนกลองตุ้ม 12 ท่ารำ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม