ชุมชนคุณธรรมวัดพวงคำ จังหวัดลำพูน

ชุมชนคุณธรรมวัดพวงคำ ครั้งในสมัยอดีตมีขบวนไพร่พลของพระนางจามรี ที่หนีศึกสงครามเดินทางมาจากหลวงพระบางเพื่อหาสถานที่สร้างเมืองใหม่ โดยมีช้างคู่บารมีชื่อ พลายสุวรรณมงคล ติดตามมาด้วย เมื่อครั้งขบวนผ่าน ณ สถานที่แห่งนี้เครื่องประดับของพญาช้างที่ทำมาจากทองคำ มีลักษณะเป็นพวงตกหล่นลง ต่อมาจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านพวงคำ หรือ บ้านปวงคำ ตามภาษาท้องถิ่น

ชุมชนคุณธรรมวัดพวงคำ เป็นชุมชนท่องเที่ยว บวร On Tour ที่มีการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนในทุกด้านสู่ความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ผ้าซิ่นจกโหล่งลี้ ที่มีความงดงามด้วยลวดลายสร้างสรรค์ตามจินตนาการของผู้ทอในอดีต และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีที่พักโฮมสเตย์คุ้มภูหมื่นลี้บนพื้นที่ทางธรรมชาติที่สวยงามล้อมรอบ มีความสะอาด ตลอดถึงผู้ให้บริการที่พักมีไมตรี ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นดุจญาติมิตร มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพวงคำ
ถือเป็นสถานที่สำคัญของชุมชนที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบ้านปวงคำแห่งนี้
อีกทั้ง ยังเป็นลานกิจกรรมของชุมชนในการจัดงานต่าง ๆ งานประเพณีสำคัญ งานทางศาสนารวมถึงต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนอีกด้วย

ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลลี้ ณ วัดพวงคำ
ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าจกโหล่งลี้ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการทอผ้าของชุมชน อาทิ การย้อมสี การทอ การปัก เป็นต้น

ตลาดนัดชุมชน “กาดนัดพอเพียง หล่อเลี้ยงวิถีชีวิต”
เป็นตลาดซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร และสินค้าพื้นถิ่นของชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ภูหมื่นลี้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม สามารถมองเห็นวิวสวนลำไยที่เขียวขจีทิวทุ่งนาข้าวสีเหลืองทอง จึงถือว่าเป็น Landmark ที่สำคัญของชุมชนที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภูหมื่นลี้
ชุมชนคุณธรรมวัดพวงคำเป็นชุมชนที่มีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพ มีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็นการสร้างรายได้ให้ครัวเรือน โดยการจำหน่ายพืชผักสวนครัว ถือเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือนอีกด้วย

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น การฟ้อนเล็บ การฟ้อนใต้ฟ้าปวงคำ เป็นต้น
ลานกิจกรรมของ ชุมชนคุณธรรมวัดพวงคำเป็นการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนแบบล้านนา เช่น การฟ้อนเล็บ การฟ้อนใต้ฟ้าปวงคำ เป็นต้น ซึ่งเป็นการแสดงที่มีความอ่อนช้อย งดงาม และสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารพื้นบ้าน
ลานกิจกรรมของชุมชนวัดพวงคำ เป็นกิจกรรมการสาธิต และร่วมฝึกปฏิบัติประกอบอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านปวงคำ เช่น น้ำพริกถั่วเน่า น้ำพริกปลาย่าง ฯลฯ

กิจกรรมนั่งรถรางนำเที่ยวชุมชน
ชุมชนคุณธรรมวัดพวงคำ เป็นกิจกรรมที่นำพานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมบริบท ภูมิทัศน์โดยรวมของชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามสภาพความเป็นจริงโดยจะมีมัคคุเทศก์ของชุมชนที่คอยแนะนำสถานที่สำคัญ รวมถึงให้ความรู้แต่ละสถานที่กับนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม