ศูนย์เรียนรู้การทำข้าวเกรียบว่าว จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์
ข้าวเกรียบว่าว
๒. ชื่อผู้ประกอบการ
นางวรรณา ภู่กลิ่น
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบว่าว
ข้าวเกรียบว่าว เป็นขนมทานเล่นโบราณที่ทำจากข้าวเหนียวนึ่งสุก น้ำตาลปีบ ไข่แดงต้มสุก น้ำมันพืช โขลกและรีดเป็นวงกลม ผึ่งแดดให้แห้ง ก่อนนำมาปิ้งไฟ พลิกไปมาด้วยไม้จี จนพองขยายเป็นแผ่นใหญ่ สุกกรอบ หวานมัน ข้าวเกรียบว่าวมักพบได้ตามงานวัด งานบุญต่างๆ รวมทั้งจากพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา 09.00 น. – เวลา 17.00 น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 08 5051 3040
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook น้ำอ้อยข้าวเกรียบว่าว บ้านทั่งยั้งเหนือ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดพระบรมธาตุ จังหวัดอุตรดิตถ์

ชุมชนคุณธรรมวัดพระบรมธาตุ เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นเมืองเก่าสมัยสุโขทัยที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ คูเมืองศิลาแลง และบ่อน้ำทิพย์ ทางด้านศาสนามีวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ที่ประดิษฐานอัฐิของพระพุทธเจ้าไว้ใต้ฐานองค์พระบรมธาตุ มีพระวิหารหลวงที่สวยงาม ภายในมีภาพเขียนโบราณตำนานเมืองทุ่งยั้ง ทางด้านวัฒนธรรม ชุมชนมีการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ คือ “กลองยาวนกขมิ้น” และมีอาหารพื้นถิ่นที่โดดเด่น คือ ข้าวเกรียบว่าว เป็นต้น

ชุมชนคุณธรรมวัดพระบรมธาตุ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางสัญลักษณ์ ได้แก่ วัดพระบรมธาตุ, เวียงเจ้าเงาะ, สวนสาธารณะหนองพระแล, ตลาดสดทุ่งยั้ง, ตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง, โครงงานคุณธรรมโรงเรียนชุมชนวัดพระบรมธาตุ, ศูนย์การเรียนรู้อาชีพหมู่ ๒, งานประเพณีอัฐมีบูชา, งานประเพณีห่มผ้าพระบรมธาตุ, ศิลปะการแสดงพื้นบ้านกลองยาวนกขมิ้น, อาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้าน ข้าวเกรียบว่าว เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพระบรมธาตุ
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง สร้างในสมัยกรุงสุโขทัยตอนปลาย คือ สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1(พระยาลิไทย) ชาวบ้านทั่วไปเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดบรมธาตุ แต่ส่วนใหญ่นิยมเรียกว่า วัดทุ่งยั้ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

เวียงเจ้าเงาะ
แหล่งโบราณคดีเวียงเจ้าเงาะ เป็นเมืองเก่าสมัยสุโขทัยสันนิษฐานว่าเป็นเมืองลูกหลวงเช่นเดียวกับเมืองศรีสัชนาลัย สถานที่ตั้ง อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

สวนสาธารณะหนองพระแล
สวนสาธารณะหนองพระแล ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย วิ่ง ปั่นจักรยาน กิจกรรมนันทนาการ รับประทานอาหารเย็น และให้อาหารปลา โดยมีเวลาทำการ 05.00 น. – 21.00 น.

ตลาดสดเมือง ทุ่งยั้ง
ตลาดสดทุ่งยั้ง เป็นตลาดเช้า – เย็น ที่จำหน่ายของกินพื้นบ้าน ผักพื้นบ้าน และขนมไทยโบราณ เป็นตลาดเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองทุ่งยั้งมาแต่อดีต และเป็นตลาดที่นิยมขายส่งสินค้าให้กับพ่อค้า-แม่ค้านำไปจำหน่าย ต่อไป

ตลาดวิถีชุมชน คนทุ่งยั้ง
ตลาดวิถีชุมชน คนทุ่งยั้ง บวร On Tour ของชุมชนคุณธรรมวัดพระบรมธาตุตั้งอยู่ที่บริเวณโดยรอบวิหารวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตลาดที่เกิดจากการรวมตัวของชุมชนเพื่อนำสินค้าทางวัฒนธรรมในพื้นถิ่นออกมาจำหน่าย สาธิตให้แก่นักท่องเที่ยว เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 20.00 น.

โครงงานคุณธรรมโรงเรียนชุมชนวัดพระบรมธาตุ
โครงงานคุณธรรมโรงเรียนชุมชนวัดพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนชุมชนวัดพระบรมธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยน้อมนำวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนรู้ของเยาวชนนักเรียนในการใช้ชีวิต วัฒนธรรม และเรื่องของคุณธรรม ศีลธรรม 

ศูนย์เรียนรู้อาชีพ หมู่ที่ 2
ศูนย์เรียนรู้อาชีพ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้แก่สตรี และครอบครัว มีรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัว ลดปัญหาการว่างงาน ความยากจน เป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนอย่างยั่งยืน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สวนสาธารณะ หนองพระแล
สวนสาธารณะหนองพระแล ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย วิ่ง ปั่นจักรยาน กิจกรรมนันทนาการ รับประทานอาหารเย็น และให้อาหารปลา เวลาทำการ 05.00 น. – 21.00 น.

เวียงเจ้าเงาะ
แหล่งโบราณคดีเวียงเจ้าเงาะ เป็นเมืองเก่าสมัยสุโขทัยสันนิษฐานว่าเป็นเมืองลูกหลวงเช่นเดียวกับเมืองศรีสัชนาลัย สถานที่ตั้ง อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์มีเส้นทางสำรวจธรรมชาติ และปลูกต้นทานตะวัน และปอเทืองไว้รอบๆทางเดินธรรมชาติ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้อาชีพ หมู่ที่ 2
ศูนย์เรียนรู้อาชีพ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้แก่สตรี และครอบครัว มีรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัว ลดปัญหาการว่างงาน ความยากจน เป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ตักบาตรพระหน้าวิหารวัดพระบรมธาตุ
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารคาวหวานที่ตลาดสดเมืองทุ่งยั้ง และนำมาใส่บาตรให้กับพระสงฆ์ที่บริเวณด้านหน้าวิหารวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

เรียนรู้การทำข้าวเกรียบว่าว
กลุ่มทำข้าวเกรียบว่าวบ้านทุ่งยั้ง เรียนรู้การทำข้าวเกรียบว่าว การนึ่ง การตำ การไล้
การตาก การเก็บ และการปิ้งข้าวเกรียบว่าว

เรียนรู้การแสดงศิลปวัฒนธรรมกลองยาวนกขมิ้นและรำวงพื้นบ้าน
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เรียนรู้และสัมผัสการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการรำกลองยาวนกขมิ้น ในช่วงเวลาที่จัดงานตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง และสัมผัสอาหารพื้นถิ่นที่นำมาจำหน่าย
สาธิต และร่วมในการแสดงกับคณะกลองยาวนกขมิ้นอย่างสนุกสนาน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม