อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ตั้ง บริเวณปากน้ำโจ้โล้ (คลองท่าลาด) ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำโจ้โล้ (คลองท่าลาด) ตำบลปากน้ำ หลังจากที่ พระเจ้าตากสินตีฝ่า วงล้อมของพม่าออกจาก กรุงศรีอยุธยา ได้เดินทัพผ่านจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ได้ปะทะกับพม่าบริเวณปากน้ำโจ้โล้ ด้วยพระปรีชาสามารถของพระเจ้าตากสินได้รบชนะพม่าซึ่งมีกำลังเหนือกว่า และพักทัพที่บริเวณนี้ ได้สร้างพระเจดีย์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ แต่บริเวณดังกล่าวถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนเจดีย์พังทลาย เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๙๑ ต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีย์สมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นใหม่บริเวณเดิม ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาสักการะหรือนั่งพักผ่อนชมภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำบางปะกง ซึ่งสามารถมองเห็นเกาะลัดอยู่ฝั่งตรงข้ามได้บรรยากาศโดยรอบ สายน้ำที่ขนาบข้างของแหลมที่กว้าง ไม่มากนักนี้ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีน่าเป็นที่พักผ่อน และเนื่องมาจากการสร้างศาลาสำหรับนั่งพักผ่อน 4 หลัง
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทำการทุกวัน เวลา 07.00 – 1๗.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๙ ๘๕๓๑ ๖๕๑๙
๕. ช่องทางออนไลน์ –
๖. สิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดอุภัยภาติการาม (ชำปอกง) จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ตั้ง เลขที่ ๔๗๕/๗ก ถนนศุภกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. วัดอุภัยภาติการามหรือที่ชาวจีนเรียกกันว่า “วัดซำปอกง” เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกาย มีที่ดินตั้งวัดจำนวน ๒ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา ซึ่งปรากฏประวัติว่าสร้างในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 5 เมื่อ ร.ศ.125 (พ.ศ.2449) โดยขุนพิพิธพานิชกรรมได้สละที่ดินที่ ตลาดบ้านใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา สร้างวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขึ้นในปี ร.ศ.126 (พ.ศ.2450) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพ-ฉะเชิงเทราและได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมายังวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปด้วย ทรงมีพระราชศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 200 บาทพระราชทานสมทบในการสร้างอารามและปฏิสังขรณ์พระพุทธศาสนา กับได้พระราชทานนามวัดนี้ว่า “วัดอุภัยภาติการาม”ส่วนพระพุทธรูปในวิหารพระราชทานนามว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก”
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทำการทุกวัน เวลา 07.00 – 17.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 3881 6904
๕. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/watsampokong/
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบุเครื่องหมาย /)
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ (วัดเมือง พระอารามหลวง) จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ตั้ง ๑๕๖ ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. ความสำคัญ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์หรือวัดเมืองเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ที่สร้างขึ้นเมื่อเกิดการสร้างบ้านแปลงเมืองของฉะเชิงเทราใน พ.ศ. 2377 พร้อม ๆ กับการสร้างป้อมและกำแพงเมืองเพื่อกำหนดขอบเขตของแปดริ้ว เป็นปราการรักษาพระนคร และชาวบ้านชาวเมืองให้ปลอดภัยจากข้าศึกศัตรูโดยช่างฝีมือจากเมืองหลวงมีรูปแบบสถาปัตยกรรม ใกล้เคียงกับพระปรางค์วัดพระศรีรัตนศาสดารามที่กรุงเทพมหานคร ต่างกันที่รายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น นอกจากนี้ชาวบ้านที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ทำให้มีการสร้างวัดขึ้นมาด้วย เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองและเป็นที่พึ่งทางใจในยามสงคราม เนื่องจากวัดนี้ ตั้งอยู่ในเมือง ชาวบ้านจึงเรียกกันโดยทั่วไปว่า ” วัดเมือง ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสฉะเชิงเทรา จึงได้พระราชทานนามวัดว่า ” วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ” ซึ่งมีความหมายว่า วัดที่ลุงของพระเจ้าแผ่นดินสร้าง”
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 6.00–21.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐ ๓๘๕๑ ๕๑๔๒
๕. ช่องทางออนไลน์ –
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ที่ตั้ง 134 ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา              ๑. สักการะหลวงพ่อพุทธโสธร พระคู่บ้านคู่เมืองชาวแปดริ้ว เสริมสิริมงคล ศูนย์รวมความศรัทธาอันล้นหลาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นพระอุโบสถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำรัสให้สร้างขึ้น ศิลปะภายในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามประกอบด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบ นับตั้งแต่พื้นพระอุโบสถ เสา ผนัง และเพดาน บรรจุเรื่องราวแดนแห่งทิพย์ เป็นเรื่องราวของสีทันดรมหาสมุทร จตุโลกบาล สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พรหมโลก ดวงดาว และจักรวาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำ พระอุโบสถหลังนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2549 เป็นพระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในภายหลังวัดโสธรได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร มีนามว่า “วัดโสธรวรารามวรวิหาร” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2501
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิด ทำการทุกวัน เวลา 07.00 – 17.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 3851 1048
๕. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/watsothornwararam
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร )

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดบางปรงธรรมโชติการาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๙.ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. เป็นวัดเก่าแก่มากแห่งหนึ่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในพื้นที่รอบๆ วัดบางปรง ถือว่าเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหารหลวงพ่ออู่ทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่ามาขอพรสิ่งใด ก็ได้สมปรารถนากันไปหลายคน โดยเฉพาะคนที่ขอพรเกี่ยวกับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งในวงการตำรวจทหาร ถึงแม้ชื่อสิ่งของหลวงพ่ออู่ทองจะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวบ้านรอบวัด แต่กลับไม่ค่อยได้ยินกันมากนักสำหรับคนต่างพื้นที่ จนในปี พ.ศ. 2556 ท่านเจ้าอาวาสได้สร้างมหาเจดีย์ขนาดใหญ่และสวยงามมากขึ้นกลางวัด ชื่อ พระมหาเจดีย์ศรีพุทธวรญาณ ทำให้วัดบางปรงแลดูสวยงามสะดุดตาแก่ผู้ผ่านมาพบเห็น
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทำการทุกวัน เวลา 07.00 – 1๗.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๑๘๖๓ ๑๙๕๕
๕. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/วัดบางปรงธรรมโชติการาม-197293370627607
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม