วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง : 999 หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
๑. มีเนื้อที่กว้างขวาง แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิท ไปอีก 5 กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างขึ้น เพื่อถวายสมเด็จพระญาณสังวรฯ อยู่ตำบลห้วยใหญ่ เลยอเนกกุศลศาลาเล็กน้อย เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 มีเนื้อที่ 366 ไร่ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภก บริเวณทางเข้ามีศาลานานาชาติ เป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติของประเทศต่าง ๆ เรียงรายริมสระน้ำมีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจดีย์ใหญ่พระบรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธาตุของพระอรหันต์สาวก
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.
*หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ -ไม่มี-
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร 0 3834 3615
๕. ช่องทางออนไลน์
http://www.watyanasangvararam.com/
Facebook : วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง : เลขที่ 206/2 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
๑. พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม ตั้งอยู่ที่แหลมราชเวช อ่าววงพระจันทร์ ตำบลนาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้แกะสลักทั้งหลังเป็นทรงไทยจตุรมุข ด้านล่างของฐานเป็นลักษณะฐานสิงห์ ห้องโถงและหน้าต่างเปิดให้ลมและแสงสว่างเข้าออกทั้ง 4 ด้าน ตกแต่งเป็นศิลปะแนวความคิดสมัยใหม่ที่ผสมผสานศิลปะอยุธยาตอนต้นจนถึงศิลปะรัตนโกสินทร์ เจ้าของโครงการและออกแบบโดยคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูความสำคัญของศาสนาปรัชญา ว่าเป็นสิ่งสำคัญค้ำจุนโลกในมิติด้านจิตวิญญาณและความศรัทธาอันแรงกล้าในงานศิลปะ ที่สื่อถึงจริยธรรม – วัฒนธรรมอันดีงามของการสอนมนุษย์สร้างความดีละเว้นความชั่ว พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม มีประติมากรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรพิสดารอยู่แทบทุกจุดของปราสาท ที่บ่งบอกถึงหลัดธรรมคำสอนของพระพุทธศาสดา หลักสัจธรรม และวัฒนธรรมประเพณีในทุกห้อง ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว ความประณีตและตวามสวยงามของประติมากรรมยังเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน 8.00 – 18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
คนไทยและต่างชาติ ผู้ใหญ่ 500 บาท เด็ก 250 บาท
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถามโทร. 0 3811 0656
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : Sanctuary of Truth museum
http://www.sanctuaryoftruthmuseum.com/
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม