ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเขาสามสิบ (ฟาร์มจ่าทูล) จังหวัดสระแก้ว

ที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
๑. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเขาสามสิบได้ เปิดเมื่อปี 2555 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ของท้องถิ่น เป็นแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์อบรมของหน่วยงานรัฐในด้านกิจกรรมต่างๆ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ข้าวท้องถิ่นและแปลงสาธิตขายพันธุ์ข้าวประมาณ 50 สายพันธุ์ เป็นศูนย์ดูงานต้นแบบ (โครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท) เป็นศูนย์วิจัยรวบรวม และเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพันธุ์แท้ เพื่อแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรปลอดสาร, พลังงานทดแทน และด้านอื่นๆ ทั้งนี้กิจกรรมที่ดำเนินการในปัจจุบันด้านเกษตรกรรม ประกอบด้วย เป็นศูนย์สาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษ แปลงสาธิตปลูกหวาย แปลงสาธิตไผ่หวาน, ไผ่เลี้ยง, ไผ่ตง เป็นศูนย์อบรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเป็นศูนย์สาธิตด้านพลังงานทดแทน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
06 1861 6923
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ฟาร์มจ่าทูล
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

เขื่อนพระปรง จังหวัดสระแก้ว

ที่ตั้ง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
๑. เขื่อนพระปรงเป็นเขื่อนชลประทานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระแก้ว โดยเป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นต้นน้ำห้วยพระปรง อันเป็นลำน้ำที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติปางสีดา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติรายรอบ เขื่อนพระปรงจึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่มาพร้อมกับ กิจกรรมความสุขหลากหลายอย่างการนั่งเรือหรือล่องแพชมความงามบนผืนทะเลสาบเหนือเขื่อน ชมนกน้ำนานาชนิด โดยเฉพาะนกอ้ายงั่วหรือนกงูที่พากันออกมาหากินในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม หรือเลือกทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ เช่น เดินป่าศึกษาธรรมชาติ การเย่อกับปลาริมเขื่อน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. .
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
– ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่หากอยากชมนกอ้ายงั่วหรือนกงูต้องมาในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
กิจกรรมนั่งเรือหรือล่องแพชมความงามบนผืนทะเลสาบเหนือเขื่อน ชมนกน้ำนานาชนิด เดินป่าศึกษาธรรมชาติ การเย่อกับปลาริมเขื่อน 
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 3726 1667, 0 3724 2667
๗. ช่องทางออนไลน์ –
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ที่ตั้งหมู่5 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
๑. ตั้งอยู่บนเขาฉกรรจ์ ซึ่งเป็นเขาหินปูนขนาดใหญ่สามลูกที่ตั้งเรียงตัวติดกัน เป็นภูเขาหินปูนดึกดำบรรพ์ อายุราว 2-4 พันปี โดยมีเขาฉกรรจ์เป็นลูกใหญ่ที่สุดและอยู่ตรงกลางมีภูเขามิ่งอยู่ด้านซ้ายและเขาผา อยู่ด้านซ้าย และขวาตั้งตระหง่านอยู่ริมทาง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะเที่ยวชมได้อย่างง่ายดายและบริเวณเชิงเขาเป็นสวนรุกขชาติ ใช้เป็นสถานที่ปลูกป่าของกรมป่าไม้บริเวณเขาฉกรรจ์นี้ยังเป็นที่ตั้งของ “วัดถ้ำเขาฉกรรจ์” ซึ่งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2433 มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้และมีบันไดประมาณ 300 ขั้น เพื่อขึ้นไปยังยอดเขา จุดชมวิว
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 – 16-30 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
มีรอยพระพุทธบาทจำลองและจุดชมวิว เมื่อปีนขึ้นไปบนถ้ำจะมองลงไปเห็นวิวสวยงาม เพื่อให้เห็นทัศนียภาพที่สวยงาม ของอำเภอเขาฉกรรจ์ได้อย่างชัดเจน
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 3731 2282 , 0 3731 2284
๗.ช่องทางออนไลน์ –
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดนครธรรม จังหวัดสระแก้ว

ที่ตั้ง ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
๑. วัดนครธรรมเป็นวัดโบราณเก่าแก่วัดหนึ่ง มีหลวงพ่อขาวหรือหลวงพ่อปูน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณนั่งขัดสมาธิสร้างด้วยปูนขาวจากหนองดินจี่ที่มีอายุ เก่าแก่กว่า 100 ปี พระพุทธรูป หน้าตักกว้าง 130.9 เซนติเมตร และ สูง 199 เซนติเมตร หลวงพ่อขาวหรือหลวงพ่อปูน มีชื่อเสียงด้านอภินิหาร ความศักดิ์สิทธิ์ โดยเมื่อครั้งที่ได้อัญเชิญหลวงพ่อขาวจากวัดร้างบ้านจิกในปี พ.ศ. 2468 ในขณะอัญเชิญ มีปรากฏการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้น พระภิกษุสงฆ์ได้เห็นน้ำพระเนตรของหลวงพ่อขาวไหลออกมาอย่างชัดเจน พร้อมกับมีฝนตกลงมาอย่างหนัก จึงเป็นเรื่องกล่าวขานถึงอภินิหารของหลวงพ่อขาวมาจนปัจจุบัน ทางวัดนครธรรมได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสักการะทุกวันไม่มีวันหยุด
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสักการะทุกวันไม่มีวันหยุด
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๙๙๓๙ ๙๓๒๐
๖. ช่องทางออนไลน์ –
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม