ศูนย์สาธิตการทอผ้าเกษมสีมา

ที่ตั้งสถานที่/ร้านชุมชนคุณธรรมวัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
๑.ชื่อผู้ประกอบการ ชุมชนคุณธรรมวัดเกษมสำราญ
๒.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๒.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้องงอก ข้าวปลอดสารเคมี
๒.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าซิ่นย้อมคราม
มีลายผ้านกหัสดีลิงห์
๓.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐.น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
พระรัชพล ๐๘ ๙๙๘๒ ๑๘๑๗
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/search/top?q

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมหนองคู จังหวัดอุบลราชธานี

บ้านหนองคู  เป็นชุมชนขนาดเล็กล้อมรอบด้วยทุ่งนาไม่ไกลจากลำน้ำซอม มีหนองน้ำใหญ่ มี ๑ วัด ๑ โรงเรียน คนในชุมชนมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติปกครองง่าย  เป็นชุมชนที่สะอาด ชอบปลูกผักสวนครัว  ทำสิ่งของใช้เอง เช่น ก่องข้าว ทำจากต้นไหล  หวดนิ่งข้าว ทำจากไม้ไผ่   ไม้กวาดทำจากทางมะพร้าว เป็นต้น

ชุมชนคุณธรรมวัดหนองคู  เป็นชุมชนที่รักความสะอาด มีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์  จากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น  เช่น  การนำไม้ไผ่มาทำเครื่องใช้ในครัวเรือน  จนสามารถต่อยอด  นำไปจำหน่ายเพิ่มรายได้ในครอบครัว  เช่น  ก่องข้าว  กระติบข้าว  จนเป็นที่เลืองชื่อ ทำให้ชุมชนนำลักษณะเด่นนี้  มาเป็นอัตลักษณ์ชุมชน คือ ก่องข้าวใหญ่  ทั้งนี้  ชุมชนได้ร่วมใจกันทำก่องข้าวขนาดใหญ่  ไว้เป็นจุดเช็คอินของชุมชนด้วย

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

นารายณ์บรรทมสินธิ์

นารายณ์บรรทมสินธิ์ ใช้บริเวณถนนสายต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน  เวียนกันไปในแต่ละครั้ง (เนื่องจากคนแก่มีจำนวนมาก)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หนองบัวแดง
หนองน้ำธรรมชาติ มีบัวแดงเป็นจำนวนมาก สามารถนำสายบัวมาประกอบอาหารได้

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเกษตรนายจรูญ พลภักดิ์ เป็นสวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสม มีการปลูกข้าว พืชผักหลากหลายชนิด มีการเลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา  แบบครบวงจร

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การใส่บาตรข้าวเหนียว
ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนวัดหนองคู การใส่บาตรข้าวเหนียว  เป็นประเพณีของชาวบ้านในพื้นที่  ที่ถือปฏิบัติตั้งแต่โบราณ เนื่องจากคนในพื้นที่รับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก  เมื่อทำบุญใสบาตร  จึงนำข้าวเหนียวมาใส่บาตรพระ  ส่วนกับข้าวจะนำมาถวายที่วัดต่างหาก 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี

ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุหนองบัว เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองมีบ้านเรือนผู้คนอาศัยหนาแน่น  มีโรงพยาบาล  ส่วนราชการตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง  เช่น  โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  ค่ายสมเด็จกรม พระยาดำรงราชานุภาพ (ตชด.๒๒)  กองบังคับการตำรวจทางหลวงที่ ๖  โรงเรียนเมืองอุบล  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทอร์น  โรงพยาบาลราชเวช  ห้างบิ๊กซี  ห้างแม็คโคร  สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี  และห้างร้านต่าง ๆ อีกมากมาย

อัตลักษณ์และความโดดเด่นของชุมชน คือ เจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ  ๒๕  ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. ๒๕๐๐  โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยา  ประเทศอินเดีย  ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  และรูปปั้นพญานาคราช ๒  องค์  ขนาดใหญ่  งดงาม  ที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าพระเจดีย์  

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพระธาตุหนองบัว
เป็นศาสนสถาน  ที่เป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนฯ

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพระธาตุหนองบัว
เป็นอาคารปูนชั้นเดียว  เป็นที่เก็บรวบรวม โบราณวัตถุ เครื่องใช้ประเภทโลหะในสมัยโบราณ 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หาดคูเดื่อ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ชุมชน เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจชายหาดริมแม่น้ำมูล 

สวนพฤกศาสตร์ ดงฟ้าห่วน ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่  และมีสวนสัตว์ให้เที่ยวชมจำนวนมาก

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เศรษฐกิจพอเพียง ของนายบุญเหล็ง  สายแวว  หมู่ที่ ๑๖  ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  บนพื้นที่  ๑๖ ไร่ ประกอบไปด้วยนาข้าว แปลงผักนานาชนิด มะละกอ มะนาว  มะกรูด  ข่า ตะไคร้ และพืชผักอื่น ๆ เลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  เลี้ยงวัว เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่ครบ สมบูรณ์ในทุกด้าน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

งานบุญประจำปี บุญมหาชาติ
วัดพระธาตุหนองบัว การทำบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ทำเหมือนการแห่พระเวสสันดร  เข้าเมือง มีกิจกรรมรำถวายเจดีย์ศรีมหาโพธิ์  กิจกรรมการละเล่นตามสมัยนิยม

งานบุญออกพรรษา
วัดพระธาตุหนองบัว การทำบุญออกพรรษา มีการกวนข้าวกระยาสารท (ข้าวทิพย์)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม