ศูนย์ฝึกอบรมวัดป่าดอนดู่ธรรมาราม จ.ร้อยเอ็ด

๑.ศูนย์ฝึกอบรมวัดป่าดอนดู่ธรรมาราม อ.จตุรพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด “พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ทุกวัน
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) ตลอดปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
การทำนา เพาะปลูกพืชผักสวนคัว ไม้ผล การเลี้ยงปลา
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๗.ช่องทางออนไลน์ –
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมือง จ.ร้อยเอ็ด

ที่ตั้ง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
๑.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประกอบด้วยอาคาร ๒ หลังเชื่อมต่อกันอาคารแรก ประกอบด้วย ห้องโถง ห้องบรรยายห้องนิทรรศการสำนักงานอาคารหลังที่ ๒ ชั้นล่าง เป็นส่วนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จัดแสดงภายในตู้ปลาขนาดเล็กอยู่รอบอาคาร จำนวน ๒๔ ตู้ และตู้ปลาขนาดใหญ่ ๑ ตู้ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร มีอุโมงค์แก้ว โดยปลาที่จัดแสดงเป็นปลาท้องถิ่นจากแม่น้ำโขง ชี มูล แต่เดิมได้รับปลามาจัดแสดงจากศูนย์พัฒนาวิจัยประมงน้ำจืด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาได้รับบริจาคจากประชาชน โดยเฉพาะปลาสวยงาม และนอกจากสัตว์มีชีวิตแล้วยังมีสัตว์สตัฟฟ์อีกด้วยชั้นบน เป็นบ่อพักน้ำ ถังกรองน้ำบ่อพัก และแหล่งสำรองพันธุ์สัตว์น้ำไว้สำหรับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนนอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับปลาและสัตว์น้ำจืดชนิดต่างๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับปลาควบคู่กันไปด้วย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วันพุธ-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๕๑ ๑๒๘๖
โทรสาร : ๐ ๔๓๕๑ ๑๒๘๖
๕.ช่องทางออนไลน์
๕.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม