ชุมชนคุณธรรมบ้านเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์

ชุมชนตั้งอยู่เชิงเขาพระอังคาร ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มอดดับลงแล้ว ก่อให้เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดเส้นทาง ลักษณะของดินเคยเป็นทางไหลลาวาที่มีแร่ธาตุและความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม และได้เป็นแหล่งกำเนิด “ผ้าภูอัคนี” ผ้าย้อมดินจากภูเขาไฟ

ป่าชุมชนบ้านเจริญสุข พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตลอดเส้นทาง ทั้งเส้นทางเดินเท้าและขึ้นรถอีแต๊กเที่ยวชมเนินกระต่าย อ่างเก็บน้ำปากปล่องภูเขาไฟ น้ำตกซับโพธิ์ เขาราชสีห์ (ถ้ำเสือ) ซับลึกลับ เนินค้อนศรีโคตร เหล่าฝ้าย และสักการะพระใหญ่ที่วัดเขาอังคาร ชมสถาปัตยกรรมสมัยขอมและผ้าย้อมดินภูเขาไฟ “ผ้าภูอัคนี”

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดเขาพระอังคาร
เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาอังคาร บริเวณวัดเป็นปากปล่องภูเขาไฟคาดว่าเคยเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสมัยทวารวดีมีโบสถ์ที่ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมหลายสมัย ดูสวยงามแปลกตา

การย้อมผ้าภูอัคนี
ฐานเรียนรู้กลุ่มสตรีทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย   ตำบลเจริญสุข

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ป่าชุมชน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะมีจุดเรียนรู้ ตลอดเส้นทาง เริ่มจาก เนินกระต่าย อ่างเก็บน้ำปากปล่องภูเขาไฟ น้ำตกซับโพธิ์ เขาราชสีห์ (ถ้ำเสือ) ซับลึกลับ เนินค้อนศรีโคตร เหล่าฝ้าย 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนลำไยภูเขาไฟ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เปิดให้นักท่องเที่ยวชม ชิม ช้อป

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การบายศรีสู่ขวัญ
ลานวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมที่เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลเกิดความสวัสดิ์ดีกับผู้รับขวัญ 

การแสดงพื้นบ้าน
ลานวัฒนธรรม แสดงหมอลำพื้นบ้านและการแสดงชุด ฟ้อนรำวันทาผ้าภูอัคนี เป็นชุดการแสดงที่จัดเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว 

ทำบุญตักบาตร
วัดบ้านเจริญสุข ทำบุญตักบาตร ตอนเช้าที่วัดบ้านเจริญสุข หรือใส่บาตรหน้าบ้าน 

ย้อมผ้าภูอัคนี
ฐานเรียนรู้การย้อมผ้าภูอัคนี ทดลองและเรียนรู้การย้อมผ้าภูอัคนี ซึ่งเป็นผ้าย้อมจากดินภูเขาไฟ

ไข่เค็มอัคนี
ฐานเรียนรู้การทำไข่เค็มอัคนี ทดลองและเรียนรู้การทำไข่เค็มอัคนี โดยมีส่วนผสมของดินจากภูเขาไฟ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านพระนอน (วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร) จังหวัดสิงห์บุรี

ชุมชนบ้านพระนอนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลจักรสีห์ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนต้น มีพระนอนจักรสีห์ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ บริเวณหน้าวัดยังเป็นที่ตั้งของพุทธมณฑลจังหวัดสิงห์บุรี ภายในวัดมี “ตลาดต้องชม” ซึ่งเป็นตลาดที่ชาวบ้านและ คนในชุมชนนำสินค้าที่ผลิตเอง 

ชุมชนบ้านพระนอน มีวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวชุมชนร่วมกันสืบสาน คือ บุญมหากุศลประเพณีปารุปะนังห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์ มีพิธีกวนข้าวทิพย์ตีข้าวบิณฑ์ จัดทำเป็นพุ่มข้าวบิณฑ์ นำไปถวายพระพุทธไสยาสน์  ต่อด้วยพิธีห่มผ้าพระปรางค์ วัดหน้าพระธาตุ ประเพณีปารุปะนังห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์ และสรงน้ำพระ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยตามพงศาวดารระบุว่าในปี พ.ศ. 2297 พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เสด็จมานมัสการและซ่อมแซมองค์พระ โดยได้สร้างพระวิหาร พระอุโบสถ และเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้นใหม่ ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จมานมัสการ และทรงบูรณะปฏิสังขรปูชนียวัตถุต่าง ๆ ภายในวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารมีวิหาร สถานที่ประดิษฐานพระนอนจักรสีห์ พระพุทธรูปไสยาสน์หรือพระนอนขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย 

วัดหน้าพระธาตุ

วัดหน้าพระธาตุ เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดหัวเมือง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดหน้าพระธาตุ สันนิษฐานว่าสถานที่บริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า สิ่งที่สำคัญของวัดนี้ คือ องค์พระปรางค์สูงประมาณ 8 วา ทำเป็นรูปครุฑอสูรถือกระบองประดับ อยู่เหนือชั้นเชิงบาตร ภายหลังมีการเสริมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะอยุธยาตอนต้น โดยการก่ออิฐเพิ่มเติมเป็นซุ้มจระนําทั้งสี่ด้าน ตั้งแต่ฐานศิลาแลงขึ้นไปก่อด้วยอิฐ ย่อมุมทรงปรางค์ กลีบขนุนปรางค์ก่อด้วยอิฐ ทิศตะวันออกขององค์ปรางค์มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ และมีเจดีย์กลมเรียงรายหลายองค์ เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ฟาร์มเลี้ยงจระเข้ บ้านจักรสีห์ชาวบ้านตำบลจักรสีห์มีการเลี้ยงจระเข้ ในบริเวณรอบบ้าน เป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้ชุมชน เพื่อจำหน่ายให้พ่อค้าที่มารับซื้อจระเข้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

นมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี
สมเด็จพระพุฒาจารย์โต  พรหมรังษี นมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์โต  พรหมรังษี องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี ด้านหน้าทางเข้า

นมัสการพระพุทธไสยยาสน์
พระพุทธไสยาสน์ กราบนมัสการพระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่ 

นั่งรถราง

หลวงพ่อทันใจ และชมวัดหน้าพระธาตุ นั่งรถรางชมวิถีชีวิตชุมชน ไหว้หลวงพ่อทันใจ และชมวัดหน้าพระธาตุ

ชมนิทรรศการบ้านควายอาร์ต
บ้านควายอาร์ต ชมนิทรรศการวาดภาพศิลปะร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัย และเยาวชนของจังหวัดสิงห์บุรี

ชม ชิม ช้อป ตลาดต้องชม วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
ตลาดต้องชม วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตลาดต้องชม วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านพระนอน มีผักสด ผลไม้ ท้องถิ่น ปลาร้า น้ำพริก และผลิตภัณฑ์จากกะลา ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม