ชุมชนคุณธรรมวัดบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี

ชุมชนสวรรค์บนดิน ถิ่นบางสระเก้า (ดินแดน ๓ น้ำ ๙ นา) เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำที่เชื่อมสู่ทะเลป่าชายเลน โดยชาวบ้านมีอาชีพเกี่ยวข้องกับการทอเสื่อ ทำนา ทำสวนผลไม้ และการประมงพื้นบ้าน อย่างที่เรียก 3 น้ำ 9 นา คือ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย พร้อมทำนาข้าว นากก นาปอ นาบัว นาถั่ว นาข้าวโพด นามะพร้าว นามะนาว และนากุ้ง

คงเสน่ห์ด้วยวิถีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่มีเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม นักท่องเที่ยวจะได้ไหว้พระขอพรหลวงพ่อเต่า นั่งซาเล้ง ตะลุยชุมชน ชมวิถีชีวิต 3 น้ำ 9 ลิ้มรสอาหาร ๕ หมู่ (บ้าน) ชมสาธิตและร่วมทำเสื่อกก   จันทบูร และการทำเหละ เดินชมตลาดสี่มุมเมรุ ตลาดที่ไม่กลัวความตาย

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดบางสระเก้า

ศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า

กิจกรรมของศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า

1. ส่งเสริมการปลูกกก ปลูกปอ จุดมุ่งหมายต้องการให้ลดต้นทุนการผลิตมีวัตถุดิบในพื้นที่เพียงพอ ส่งเสริมด้านเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกและจัดเตรียม มีการคืนทุนสังคมของสมาชิก

2. รับซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การรับซื้อจะรับซื้อเสื่อกกจากสมาชิกและแปรรูปวางจำหน่าย  โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ 

ตลาดสี่มุมเมรุ ตลาดพื้นบ้านที่มีในชุมชน เปิดทุกวันบริเวณสี่แยกมุมเมรุวัดบางสระเก้า สินค้าพื้นบ้าน เช่น กุ้งแห้ง กะปิ  ทุเรียนทอด  ปลา ปู กุ้ง สดจากทะเล ฯลฯ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ศูนย์เรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ บ้านปลา-ธนาคารปู หมู่ที่ ๕ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลบางสระเก้า โดยริเริ่มของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำด้วยการเสริมสร้างระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาหารของชุมชน และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

ป่าตะกาดใหญ่ พื้นที่ราว 150 ไร่ บริเวณหมู่ 4 ตำบลบางสระเก้า อันเป็นที่ตั้งของป่าตะกาดใหญ่ อุดมไปด้วยป่าไม้ชายเลนชนิดต่าง ๆ เช่น  โกงกาง  ขลู่  แสม ฝาด ฯลฯ  เป็นแหล่งอาหารแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ สร้างสมดุลของระบบนิเวศน์ให้อุดมสมบูรณ์

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนปันสุข สร้างชาติ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วัดบางสระเก้า เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน มีการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อจำหน่ายและแจกจ่ายคนในชุมชน รวมทั้งผู้ที่เดือดร้อน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การทำบุญตักบาตร หน้าวัดบางสระเก้า การทำบุญตักบาตร พระที่เดินบิณฑบาต ยามเช้า

ชมและร่วมสาธิตการทำเสื่อกก กลุ่มทอเสื่อกก นักท่องเที่ยวหรือผู้มาศึกษาดูงาน นอกจากจะได้ชมและเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตเสื่อกก ยังสามารถร่วมทอเสื่อกกได้ด้วย

ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมชุมชน ระบำทอเสื่อ

– องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า

– ลานวัฒนธรรม กิจกรรม ศุกร์สร้างสรรค์ ลานสามสุข เป็นการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาศึกษาดูงาน “ระบำทอเสื่อ”

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม