ชุมชนคุณธรรมฯ ต้าตงกอกซอย

ชุมชนต้าตงกอกซอยมีวิถีชีวิตเรียบง่ายผูกพันกับสายน้ำ บ้านเรือนสร้างด้วยไม้สักโบราณ มีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเอง และเป็นต้นกำเนิดประเพณีลอยกระทงสายของจังหวัดตาก ด้วยความโดดเด่นดังกล่าวทำให้ชุมชนต้าตงกอกซอยมีการพัฒนาศักยภาพ  ของชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้นมา เรียกว่า “กาดต้าตง” เป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งมีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาและสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนได้ทุกมิติ สถานที่ของชุมชนประกอบด้วย บ้านวัฒนธรรมเป็นสถานที่รวบรวมความรู้ทางประวัติความเป็นมาของชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชน และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน เช่น ฐานเรียนรู้วาดภาพศิลปะ การทำโคมล้านนา  การประดิษฐ์กระทงกะลา การทำข้าวแคบ การทำอาหารพื้นถิ่น แกงมะแฮะ แกงหัวตาล กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมกับชุมชนได้ เช่น การตักบาตรเช้า  การล่องเรือชมทัศนียภาพน้ำปิงและไปนมัสการพระเจ้าทันใจ  โดยเรือ”นาวาต้าตง” ไปเทียบท่า ณ บ้านท่าพระธาตุ ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญและรับชมชุดการแสดงท้องถิ่น รับประทานอาหารพื้นถิ่นแบบขันโตก บริเวณท่าน้ำต้าตง ชมการสาธิตและร่วมประดิษฐ์กระทงกะลา โคมต้าตง การสานหมวกใบลาน การทำข้าวแคบและยำข้าวแคบ ฯลฯ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม