ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

๑.ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นตลาดเก่าอายุนับร้อยปี ในคลองดำเนินสะดวก ซึ่งขุดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงเห็นว่าการคมนาคม ในท้องถิ่นนี้ไม่มีถนนที่เชื่อมกับอำเภออื่นๆ ชาวบ้านส่วนมากใช้เรือเป็นพาหนะ คลองดำเนินสะดวกนี้เชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นตลาดน้ำที่มีพ่อค้าแม่ค้าชาวสวนพายเรือมาขายของแลกเปลี่ยนสินค้า เป็นวิถีแห่งการซื้อขายของท้องถิ่น พืชผักและผลไม้ตามฤดูกาลจากเกษตรกรในบริเวณนั้น แต่ปัจจุบันเป็นกึ่งตลาดบกตลาดน้ำ คือ มีของขายทั้งบนบกและในเรือ และมีสินค้าหลากหลายชนิด ไม่ได้มีเฉพาะสินค้าในท้องถิ่นเท่านั้น
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ(ระบุเครื่องหมาย /)
ค่าเรือชมวิถีชีวิตของคนริมฝั่งคลอง ชมสวนผลไม้ การทำน้ำตาลสด
– ค่าเรือพาย ๔๐๐ บาท/๘ คน
– ค่าเรือหางยาว ๖๐๐บาท/๘ คน
– ค่าจอดรถ ๒๐ บาท/คัน (ที่เอกชน)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอดำเนินสะดวก
๐ ๓๒๒ ๑๐๒๓, ๐ ๓๒๓๔ ๖๑๖๑
๕.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุค https://www.facebook.com/Damnoen.FloatingMarket/
๖.สิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ตลาดอิงน้ำสามโคก

ที่ตั้ง ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
๑. ตลาดอิงน้ำสามโคก เป็นตลาดน้ำที่ชาวบ้านยังดำเนินชีวิตควบคู่ไปกับแม่น้ำลำคลอง เสน่ห์ของตลาดอิงน้ำสามโคกนอกจากจะมีสินค้าและอาหารที่หลากหลายแล้ว ยังเป็นพื้นที่ชุมชนที่รวมกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย ทั้งชาวไทยรามัญ ไทยจีน รวมถึงไทยมุสลิม ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในแถบระแวกนั้น ทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีบริการเรือจ้างที่สามารถพานักท่องเที่ยวล่องเรือไปยังสถานที่ต่าง ๆ ชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และวิถีชีวิตของผู้คนริมน้ำ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดอิงน้ำสามโคก นอกจากจะได้ซื้อทานอาหารอร่อย และซื้อสินค้าหลากหลายแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สามโคก เช่น ที่ว่าการอำเภอเก่าสามโคก โรงหนังเก่าที่มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี เป็นต้น
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 08 0960 7401
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ตลาดอิงน้ำสามโคก ชุมชนตลาดเก่าบางเตย
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดโบสถ์บน

ที่ตั้ง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

วัดโบสถ์บนมีความสำคัญ คือ เป็นสถานที่บรรลุธรรมของพระมงคลเทพมุนี มีรูปหล่อทองคำของหลวงปู่สด เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันบรรลุธรรม และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระมงคลเทพมุนี ที่นำวิชชาธรรมกายกลับคืนมาสู่โลกอีกครั้งหนึ่ง และยังมีตลาดน้ำวัดโบสถ์บน ภายในตลาด มีการออกร้าน จำหน่ายอาหาร ของกิน ของใช้ เหมาะกับการพักผ่อนในช่วงวันหยุด เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. แต่จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์