ต้นยางนาคู่ จังหวัดอ่างทอง

ที่ตั้ง ชุมชนคุณธรรมบ้านบางเจ้าฉ่า ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
๑. ต้นยางนาคู่ ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบางเจ้าฉ่า เป็นต้นยางนาคู่ ที่สูงใหญ่สวยงามติดอันดับ 3 ของประเทศไทย มีความที่สูงประมาณ 83 เมตร และวัดโดยรอบต้นลำต้นได้ 9.99 เมตร 12 คนโอบ อีกทั้งยังเป็นไม้ที่มีลักษณะดี รูปทรงสวยงาม เรือนยอดสมบูรณ์ ต้นยางนาคู่มีอายุกว่า ๔๐๐ ปี ยืนต้นอยู่เคียงคู่กับตำบลบางเจ้าฉ่า ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ทั้งนี้บริเวณโดยรอบยังมีต้นยางขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณเดียวกันกว่า 30 ต้น โดยเป้นสถานที่ที่ประชาชนนักท่องเที่ยว ที่เดินทางดูความสวยงามของความยิ่งใหญ่และความสวยงามของต้นยางนาคู่ ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบางเจ้าฉ่าแหง่นี้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว(ช่วงเดือน)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มกราคม
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ถ่ายรูปคู่กับต้นยางนา ที่ใหญ่ที่สุด อายุประมาณ ๔๐๐ ปี
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๑๕๘๗ ๔๒๒๖
๗. ช่องทางออนไลน์
Facebook Fanpage : ชุมชนคุณธรรมบ้านบางเจ้าฉ่า
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง

ชุมชนบางเจ้าฉ่าเป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งชาวบ้านได้เคยร่วมกับชาวแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ และชาวบางระจัน สู้รบกับทหารพม่า ณ บ้านบางระจัน ภายหลังการสู้รบยุติลงแล้ว “นายฉ่า” จึงได้นำชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยถาวรขึ้นในชุมชนด้านทิศตะวันตกของลุ่มแม่น้ำน้อย

ชุมชนคุณธรรมบ้านบางเจ้าฉ่าเป็นชุมชนที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมและมีเสน่ห์ของชุมชนในเรื่องงานจักสานไม้ไผ่ คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดำเนินชีวิตแบบพอเพียงเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการส่งเสริมคุณธรรม ความดี ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดยางทอง
เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของชุมชนบ้านบางเจ้าฉ่า
พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า
เป็นแหล่งรวมข้อมูลเพื่อให้เห็นพัฒนาการของงานจักสานไม้ไผ่ของบางเจ้าฉ่าในแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน
พิพิธภัณฑ์สิริพัฒนคุณานุสรณ์

เป็นแหล่งรวมงานจักสานไม้ไผ่ในรูปแบบและลวดลายต่าง ๆ ของชุมชนเอาไว้ให้ศึกษาเรียนรู้
ศูนย์เรียนรู้บ้านครูอ๊อด
เป็นสถานที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาจักสานให้แก่เด็กรุ่นใหม่หรือผู้ที่มีความสนใจในงานจักสานไม้ไผ่และเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานจักสานร่วมสมัยและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cpot ของชุมชนบ้านบางเจ้าฉ่า)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ต้นยางนาคู่ (รุกขมรดกของแผ่นดิน)
รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี (ต้นยางนาคู่) ซึ่งมีอายุกว่า ๔๐๐ ปี และได้รับการขึ้นทะเบียน โดยกระทรวงวัฒนธรรม

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนกระท้อนตาเลิศ
เป็นสวนกระท้อนที่ปลูกกระท้อนพันธุ์ทองใบใหญ่ซึ่งมีรสชาติเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ร่วมประกอบอาหารพื้นบ้าน
บ้านพักโฮมสเตย์ ร่วมทำอาหารพื้นถิ่นกับเจ้าของบ้าน เช่น แกงคั่วกระท้อนแกงพื้นบ้าน
ตักบาตรตอนเช้า

บ้านพักโฮมสเตย์ ตักบาตรพระภิกษุบริเวณหน้าบ้านพัก
นั่งรถอีแต๋นชมหมู่บ้าน
ในชุมชน ชมบรรยากาศริมแม่น้ำน้อยและเที่ยวชมสวนผลไม้ในชุมชน
จักสานตะกร้า
บ้านครูอ๊อด ฝึกทำจักสานชิ้นงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม