ถั่วสายฟ้า ร้านถั่วคั่วสายฟ้าบ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ที่ตั้ง หมู่ 12 ตำบลผาบ่อง อำเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ถั่วคั่วสายฟ้า 
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นายสอง ไม่มีชื่อสกุล
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ป๊อบคอร์นไทใหญ่
รายละเอียดความโดดเด่นสั้นๆ ป๊อบคอร์นที่ใช้ข้าวโพดข้าวเหนียวหรือข้าวโพดพันธุ์สายน้ำผึ้งแทนข้าวโพดป๊อบคอร์น
แทนการคั่ว โรยเกลือเล็กน้อย
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ถั่วลายเสือ
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ ถั่วลายเสือจากผลผลิตของชุมชนที่ปลูกด้วยสายน้ำแร่บ้านผาบ่อง
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 5711 0607
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook.com/ ร้านถั่วคั่วสายฟ้าบ้านผาบ่อง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม