เขื่อนพระปรง จังหวัดสระแก้ว

ที่ตั้ง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
๑. เขื่อนพระปรงเป็นเขื่อนชลประทานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระแก้ว โดยเป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นต้นน้ำห้วยพระปรง อันเป็นลำน้ำที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติปางสีดา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติรายรอบ เขื่อนพระปรงจึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่มาพร้อมกับ กิจกรรมความสุขหลากหลายอย่างการนั่งเรือหรือล่องแพชมความงามบนผืนทะเลสาบเหนือเขื่อน ชมนกน้ำนานาชนิด โดยเฉพาะนกอ้ายงั่วหรือนกงูที่พากันออกมาหากินในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม หรือเลือกทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ เช่น เดินป่าศึกษาธรรมชาติ การเย่อกับปลาริมเขื่อน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. .
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
– ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่หากอยากชมนกอ้ายงั่วหรือนกงูต้องมาในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
กิจกรรมนั่งเรือหรือล่องแพชมความงามบนผืนทะเลสาบเหนือเขื่อน ชมนกน้ำนานาชนิด เดินป่าศึกษาธรรมชาติ การเย่อกับปลาริมเขื่อน 
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 3726 1667, 0 3724 2667
๗. ช่องทางออนไลน์ –
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม