หมู่บ้านน้ำตาลสด

ที่ตั้ง 30/3 หมู่ที่ 11 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. หมู่บ้านน้ำตาลสด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียกได้ว่าเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลสดพร้อมดื่มแห่งเดียวในภาคตะวันออก ฉะเชิงเทราไม่เพียงเป็นแหล่งปลูกมะม่วงชั้นดีของเมืองไทยเท่านั้น หากยังเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลสดที่หอมหวานอีกแห่งหนึ่งของประเทศด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในหมู่บ้านน้ำตาลสดแห่งตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า อันเป็นแหล่งปลูกตาลโตนดมากที่สุดของภาคตะวันออกของเมืองไทย ชาวบ้านในชุมชนนี้ยังคงผูกพันอยู่กับตาลโตนด และยึดอาชีพทำน้ำตาลสดพร้อมดื่มและน้ำตาลปึกเป็นหลัก โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นมรดกตกทอด จากบรรพบุรุษในการผลิตน้ำตาลสด ซึ่งเริ่มตั้งแต่การปีนตาลไปจนถึงกรรมวิธีผลิตน้ำตาลสดที่ได้คุณภาพ ปัจจุบันอาชีพดังกล่าวเริ่มมีคนทำลดน้อยลงเรื่อย ๆ เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังอนุรักษ์การทำน้ำตาลโตนดไว้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนมกราคม-เมษายน
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๘ ๙๕๓๙ ๕๘๘๐
๖. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/numtarnsodbangkla/
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม