ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ จ.หนองบัวลำภู

๑. ตลาดท้องถิ่นที่มีบรรยากาศชุมชนขนาดใหญ่ และยังเต็มไปด้วยวัตถุดิบทำอาหารตามฤดูกาล ตั้งแต่พืชผักผลไม้ชื่อแปลก เห็ดชนิดต่างๆ เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ ที่คนในพื้นที่ใช้ประกอบอาหาร ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อสร้างขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ โดยมุ่งมั่น ส่งเสริม ยกระดับ ปรับโฉม ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ จ.หนองบัวลำภู ให้เป็นตลาดริมทางน่าแวะซื้อสินค้า กระตุ้นให้มีการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ภายใต้สโลแกน
“จะแวะก่อนเที่ยว หรือจะเที่ยวแล้วแวะ…ก็ได้”
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
2.1 ของกิน/ผักผลไม้ท้องถิ่น/อาหารท้องถิ่น
2.2 วัตถุดิบท้องถิ่นประกอบอาหารตามฤดูกาล
2.3 น้ำผึ้งป่า

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม