ชุมชนคุณธรรมบ้านพรุใหญ่ จังหวัดชุมพร

ชุมชนคุณธรรมบ้านพรุใหญ่ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรรู้จักการดำเนินชีวิตบนความถูกต้องดีงามใน ๓ มิติ คือ การนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติในชีวิต และรู้จักพัฒนาชุมชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน ทำให้คนในชุมชนบ้านพรุใหญ่ “อยู่ดีมีสุข” อย่างแท้จริงในปัจจุบัน

คนในชุมชนบ้านพรุใหญ่ ปฏิบัติและดำรงตนอยู่ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีชีวิต  ที่พอเพียง “พออยู่ พอกิน พอใช้ พอเพียง”  ประกอบอาชีพอย่างเป็นสุขและยั่งยืน  โดยผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม ผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ ผลิตได้ ขายได้ มีตลาดประชารัฐชุมชน “ตลาดนัดชุมชนวัดพรุใหญ่” ทุกวันที่ ๖ ของเดือน เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพรุใหญ่ เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีนักศึกษา กศน.อำเภอปะทิว และประชาชนในพื้นที่เข้ามาศึกษาและนำความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาสอดแทรกในหลักธรรมทางศาสนาแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมที่วัด ในวันพระ วันสำคัญทางศาสนา

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หาดทุ่งวัวแล่น ชายหาดสวยงามและเงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อนในวันหยุด

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

น้ำผึ้งแท้ นายโกมล ประทับทอง ชมการเลี้ยงผึ้งโพรงและการเก็บน้ำผึ้ง โดยสามารถซื้อน้ำผึ้งเป็นของฝากได้ ณ  น้ำผึ้งแท้ นายโกมล ประทับทอง

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชมการเลี้ยงผึ้ง น้ำผึ้งแท้นายโกมล ประทับทอง การเลี้ยงผึ้งโพรงและการเก็บน้ำผึ้ง โดยสามารถซื้อน้ำผึ้งเป็นของฝากได้ ณ  น้ำผึ้งแท้ นายโกมล ประทับทอง

ไหว้พระ ฟังธรรม วัดพรุใหญ่ ท่องเที่ยวเยี่ยมชม วัดพรุใหญ่ เพื่อสักการะหลวงปู่สงฆ์ ไหว้พระ ฟังธรรม ขอพร จากพระครูสถิตญาณปยุต(เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม