วัดปรางค์หลวง

ที่ตั้ง ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๕๙๕ ๑๔๗๗

วัดปรางค์หลวง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางศาสนาของชาวเมืองนนทบุรี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ประมาณพ.ศ. ๑๙๐๔ เดิมชื่อวัดหลวง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “วัดปรางค์หลวง” จุดเด่นคือ มีพระปรางค์องค์ใหญ่ ก่ออิฐถือปูน ตั้งบนฐานบัวลูกฟักซ้อนกันสามชั้น นอกจากนั้นยังมีปูชนียวัตถุที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และมาเที่ยวชม ได้แก่ พระประธานในอุโบสถนามว่า หลวงพ่ออู่ทอง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย