บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๑.บึงสีไฟ เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของประเทศไทย ตั้งอยู่ใน จังหวัดพิจิตร โดยเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่รองจากบึงบอระเพ็ดทะเลสาบหนองหานบึงละหานและกว๊านพะเยา ตามลำดับ โดยบึงสีไฟมีเนื้อที่ 5,390 ไร่ ซึ่งลดลงมาภายหลังจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ที่เดิมบึงสีไฟมีเนื้อที่มากกว่า 10,000 ไร่ บึงสีไฟเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด แหล่งอาศัยของนกหลายชนิด และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของจังหวัดพิจิตรด้วย บึงสีไฟเป็นทะเลสาบรูปแอก ซึ่งเกิดจากแม่น้ำน่าน บึงสีไฟถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญประจำจังหวัดพิจิตร ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมือง อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพิจิตรไปทางทิศตะวันตกเพียง 1 กิโลเมตร บึงแห่งนี้มีอาณาเขตติดต่อกับ 4 ตำบลในอำเภอเมืองพิจิตรได้แก่ ตำบลท่าหลวง ตำบลโรงช้างตำบลคลองคะเชนทร์ และตำบลเมืองเก่า บึงมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.5–2 เมตร

 ๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน วันธรรมดาตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. วันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว – ทุกฤดูกาล
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
 ๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจกิจกรรมปั่นจักรยาน , กิจกรรมเดินวิ่ง
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5661 1309
๗.ช่องทางออนไลน์
http://www.fisheries.go.th/if-phichit
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ทางลาด

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม