ชุมชนคุณธรรมบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส

ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 เป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีเชื้อชาติมลายู ทำให้สามารถใช้ภาษามลายูกลาง    ในการสื่อสารได้ นอกจากนั้นแล้วยังมีวัฒนธรรมด้านอาหาร การแพทย์แผนจีน และร่องรอยของเรื่องราว     เมื่อครั้งยังเป็นพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ถือได้ว่าเป็นตำนานที่ยังคงมีชีวิตอยู่ ซ่อนตัวอยู่ในขุนเขาที่น่าค้นหา

ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 มีวิถีการดำเนินชีวิตเมื่อครั้งยังเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา กรม 10 ที่น่าสนใจ มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ คือ พิพิธภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมภาพถ่าย อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต และยังสามารถล่องแก่งชมความความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒ เป็นอาคารที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของวิถีการดำเนินชีวิต เมื่อสมัยยังเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา กรม 10 โดยมีการจัดแสดงภาพถ่ายบุคคลสำคัญของกรม เครื่องมือ   ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ 

ร่องรอยประวัติศาสตร์และอุโมงค์ที่ตั้งคอมมิวนิสต์มาลายา กรม 10 เป็นจุดศึกษาร่องรอยประวัติศาสตร์และเรียนรู้เรื่องราวจากการถ่ายทอด การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา กรม ๑๐ ในอดีต และยังเป็นสถานที่รำลึกถึงวีรชนผู้ร่วมกันสร้างสันติสุขและเอกภาพของกรม ๑๐  ซึ่งตั้งอยู่ภายในป่าชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดล่องแก่ง บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒ เป็นจุดที่สามารถล่องแก่งและสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของต้นน้ำแม่น้ำสายบุรี สองข้างทางล่องแก่งถูกปกคลุมด้วย    ร่มไม้ที่ให้ความเย็นสบาย ตลอดระยะทาง ประมาณ ๗ กิโลเมตร หากโชคดีในระหว่างการล่องแก่งอาจจะได้ชมวิถีการร่อนทองจากชาวบ้านด้วย

ป่าชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒ ป่าชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒ อยู่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา และเชื่อมต่อกับผืนป่าของประเทศมาเลเซีย ซึ่งบริเวณนี้เป็นป่าฝนเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรมลายู ถูกขนานนามว่า “อเมซอนแห่งเอเชีย” เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

สวนไม้ดอกสุคิรินและจุดชมทะเลหมอก ตั้งอยู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒ บนเนื้อที่ 2 ไร่ ที่มีลักษณะ  สันเขาลาดชัน ภายในสวน       มีการตกแต่งสถานที่ด้วยไม้ดอกนานาชนิด และยังเป็นจุดชมทะเลหมอกในช่วงเช้าด้วย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แปลงเกษตรสวนผสม พื้นที่ของบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒ ส่วนใหญ่เป็นภูเขา แต่จะมีพื้นที่ราบขนาดเล็กอยู่ใกล้ทางน้ำไหล ทำให้เป็นพื้นที่เหมาะแก่กาแปลงเกษตรสวนผสมรทำแปลงเกษตร มีการเพาะปลูกพืชผักผลไม้สวนผสมได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ สามารถที่จะนำชุมชนมาปรุงเป็นอาหาร สำหรับให้บริการ แก่นักท่องเที่ยวได้ 

ฟาร์มไก่บ้าน ฟาร์มไก่บ้านภายในชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒ เป็นฟาร์มที่เลี้ยงไก่ท่ามกลางธรรมชาติ   มีบรรยากาศที่เหมาะสม ทำให้ไก่อยู่ในสภาวะไม่เครียด สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และในกระบวนการเลี้ยงจะไม่ใช้สารเร่งการเจริญเติบโต เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒ เยี่ยมชมเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒ ในสมัยที่ยังเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา กรม ๑๐ ภายในพิพิธภัณฑ์จะได้ชมภาพถ่ายบุคคลสำคัญของกรม ๑๐ เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ

ล่องแก่งต้นน้ำสายบุรี (จุดล่องแก่งบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒) จุดล่องแก่งบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒ ล่องแก่งสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของต้นน้ำแม่น้ำสายบุรี สองข้างทางล่องแก่งถูกปกคลุมด้วยร่มไม้ที่ให้ความเย็นสบาย ตลอดระยะทาง ประมาณ ๗ กิโลเมตร

ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ (ป่าชุมชน บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒) ป่าชุมชน    บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒ ศึกษาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒ “อเมซอนแห่งเอเชีย” ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร

ศึกษาร่องรอยประวัติศาสตร์ และอุโมงค์ที่ตั้ง ฐานคอมมิวนิสต์มาลายา กรม 10 ร่องรอยประวัติศาสตร์และอุโมงค์ที่ตั้งฐานคอมมิวนิสต์มาลายา กรม 10เป็นการศึกษาร่องรอยทางประวัติศาสตร์และเรียนรู้เรื่องราวจากการถ่ายทอด      การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์  มาลายา กรม ๑๐ ในอดีต และร่วมถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้ร่วมกันสร้างสันติสุข และเอกภาพ ให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา กรม ๑๐

ชมทะเลหมอก จุดชมทะเลหมอกสวนไม้ดอกสุคิริน สัมผัสกับทะเลหมอกยามเช้า ท่ามกลางหุบเขา และสวนไม้ดอกสุคิริน

Floating Lunch รับประทานอาหารกลางวันลอยน้ำ จุดบริการFloating Lunch รับประทานอาหารกลางวัน ลอยน้ำ รับประทานอาหาร Floating Lunch สำรับอาหารกลางวันลอยน้ำ ด้วยการแช่ขาหรือทานข้าวในน้ำที่เย็นฉ่ำ คลายร้อนช่วงกลางวัน เป็นมิติใหม่ของการรับประทานอาหารกลางวัน

ชมการแสดง รำพัดของเยาวชน ลานการแสดงอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒ รับชมการแสดงต้อนรับ การรำพัดของเยาวชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒ ซึ่งเป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านที่ได้รับอิทธิพลสมัยที่เข้าร่วมเข้าพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ซึ่งมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชนเชื้อสายจีน นักท่องเที่ยวสามารถร่วมแสดงรำพัดกับเยาวชนได้

เยี่ยมชมการฝังเข็ม จุดให้บริการฝังเข็ม  เยี่ยมชมการสาธิตและใช้บริการฝังเข็ม ฉบับแพทย์จีน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดสมัยที่ยังเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา กรม ๑๐ 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม