ชุมชนคุณธรรมบ้านตะปัง จังหวัดนราธิวาส

บ้านตะปัง มีจำนวนประชากร ๔๐๑ คน ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ชุมชนมีเนื้อที่ ๒,๖๒๖ ไร่ ห่างจากอำเภอตากใบไปทางทิศเหนือประมาณ ๔ กิโลเมตร เรียงไปตามถนน และกระจุกตัวเป็นกลุ่มบ้าน เป็นที่ราบทุ่งนา ทุ่งหญ้า ร้อนชื้น ฝนตกชุก ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๔ สายนราธิวาส – ตาบา

บ้านตะปัง เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รู้รักสามัคคี หลอมรวมใจให้มีความสุขร่วมกัน ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ความนอบน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้สูงวัยกว่าความกตัญญู และร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นเสน่ห์ของคนในชุมชนบ้านตะปัง

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดปิบผลิวัน (ตะปัง) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งของอำเภอตากใบ มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ อุโบสถ ภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถ และกุฏิเจ้าอาวาสที่สวยงาม

วัดโคกมะเฟือง
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นวัดที่มีการขึ้นทะเบียน เป็นแหล่งโบราณสถานเป็นแหล่งโบราณสถานเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีสิ่งที่น่าสนใจคือ อุโบสถ และกุฏิเจ้าอาวาสที่สวยงาม 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ริมฝั่งแม่น้ำบางนราและจุดชมหิ่งห้อย เป็นจุดชมวิวและบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำบางนรา และชมหิ่งห้อยบริเวณแม่น้ำในช่วงกลางคืน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นแหล่งเยี่ยมชมและเรียนรู้ การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อนำไปปรับใช้ในครัวเรือน

ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรบ้านตะปัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นแหล่งเยี่ยมชมการสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษแบบครบวงจร

กลุ่มบูดูทรงเครื่อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นแหล่งเยี่ยมชมและเลือกซื้อบูดูทรงเครื่องสูตรพิเศษของชุมชนบ้านตะปัง

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะปัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นแหล่งเยี่ยมชมและเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์แม่บ้านโคกมะเฟือง ไข่เค็มโคกมะเฟือง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นแหล่งเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสูตรเฉพาะของกลุ่มแม่บ้านโคกมะเฟือง

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ทำบุญตักบาตรยามเช้า วัดปิบผลิวัน สัมผัสบรรยากาศสดชื่นยามเช้าและ ร่วมทำบุญตักบาตรกับชาวบ้านตะปัง

ปลูกข้าวหอมกระดังงา ทุ่งนาบ้านตะปัง ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวหอมกระดังงา ข้าวพื้นถิ่นของอำเภอตากใบกับชาวบ้านตะปัง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม

ร่วมทำบูดูทรงเครื่อง กลุ่มบูดูทรงเครื่อง เข้าเยี่ยมชมการทำบูดูทรงเครื่องและร่วมทำบูดูทรงเครื่องสูตรพิเศษของชุมชนบ้านตะปัง

ปั่นจักรยานเยี่ยมชมหมู่บ้าน บ้านตะปัง ปั่นจักรยานเยี่ยมชมวิถีการดำเนินชีวิตและบรรยากาศภายในหมู่บ้านตะปังและพื้นที่ใกล้เคียง

ร่วมประเพณีลาซัง ทุ่งนาบ้านตะปัง เข้าร่วมประเพณีลาซังซึ่งจัดหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีพิธีกรรมและการละเล่นให้เข้าร่วมจำนวนมาก เช่น พิธีบูชาพระแม่โพสพ การทำขนมจีนแบบโบราณ ชมการแสดงมโนราห์ การแข่งขันจับปลาไหล การแข่งขันมวยทะเล เป็นต้น

เยี่ยมชมอุโบสถ และภาพจิตรกรรม วัดปิบผลิวัน (ตะปัง) วัดปิบผลิวัน (ตะปัง) เยี่ยมชมอุโบสถ ภาพจิตรกรรมในอุโบสถ และกุฏิเจ้าอาวาสที่มีความสวยงาม

เยี่ยมชมอุโบสถ และกุฏิเจ้าอาวาสวัดโคกมะเฟือง
วัดโคกมะเฟือง เยี่ยมชมอุโบสถ และกุฏิเจ้าอาวาส วัดโคกมะเฟืองที่มีความสวยงาม และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม