บ้านทุ่งศรี จังหวัดแพร่

ที่ตั้ง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
๑.บ้านทุ่งศรี หมู่ 3 เป็นหมู่บ้านเล็กๆ บรรยากาศสงบรายล้อมด้วยธรรมชาติ มีพื้นที่ประมาณ 11,200 ตรม. ภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ราบลุ่ม สภาพภูมิอากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดทั้งปี ผู้คนในชุมชนบ้านทุ่งศรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ เช่น ทำนาข้าว ไร่ข้าวโพด ปลูกถั่วฝักยาว ไร่องุ่น ฟาร์มเมล่อน ฟาร์มเลี้ยงวัว ฯลฯ วิถีชีวิตของคนในชุมชนทุ่งศรีมีความสัมพันธ์กับการเกษตรมายาวนาน จึงมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกษตร
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 16.30 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
พฤษภาคม – ธันวาคม
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร : 08 4040 1050 ผญ.แบ็ก
โทร : 08 6190 4499 ผช.เก่ง
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : หมู่3 บ้านทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม