ชุมชนคุณธรรมบ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

เป็นชาวญวณและชาวไทญ้อนับถือศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิก ตั้งรกรากชายฝั่งอีกแห่งหนึ่งของหนองหารพื้นดินส่วนใหญ่เต็มไปด้วยลูกรังที่เรียกว่า”หินแห่” จึงพากันตั้งชุมชนใหม่ขึ้นเรียกว่า”ท่าแฮ่” และมาใช้เป็น”ท่าแร่” ในปัจจุบันชาวท่าแร่ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนา และเป็นกลุ่มชาวคริสต์โรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีประเพณีแห่ดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก มีความเชื่อในเทวดามีคาแอล และพระแม่มารี

ภูมิทัศน์เพลิดเพลินตา เสน่หาธรรมชาติหนองหาร โบราณสถานบ้านร้อยปี สืบสานงานประเพณีแห่ดาวและจุดเทียน ศูนย์การเรียนคริสต์ศาสนางามล้ำค่าสถาปัตยกรรม สวยเลิศล้ำผังเมืองดี (ผังเมืองฝรั่งเศสโบราณ) สามัคคีเป็นศักดิ์ศรีของชุมชน ด้วยชุมชนบ้านท่าแร่ตั้งอยู่ริมฝั่งหนองหาร ทำให้อากาศที่นี่มีความบริสุทธิ์    เป็นชุมชนที่นับถือศาสนาคริสต์ทั้งหมู่บ้าน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
วัดอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ที่มีชุมชนคริสตชนท่าแร่ หรือ ท่าแฮ่ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านคาทอลิกที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย และตัวโบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ยังเป็นโบสถ์รูปทรงเรือสวยงาม 

บ้านโบราณ ๑๐๐ กว่าปี บ้านโบราณของ องเลื่อง โสรินทร์
 อาคารโบราณหลังนี้ ตั้งอยู่เลขที่ 269 หมู่ 6 ถนนราษฎร์เจริญ บ้านท่าแร่ เป็นของนายเลื่อง โสรินทร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475) โดยช่างชาวเวียดนามที่อพยพมาอยู่ในจังหวัดนครพนมและบ้านท่าแร่ เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส (French Colonial Architecture Style) ผสมเวียดนาม ช่างก่อสร้างได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสบการณ์ในการก่อสร้าง แบบก่ออิฐถือปูน ไม่มีปูนซีเมนต์ ไม่มีเหล็ก แต่ช่างได้ใช้วัสดุพื้นบ้าน โดยการนำปูนขาวผสมกับทราย ยางพืชพื้นเมือง คือยางบงและน้ำอ้อยแทนปูนซีเมนต์ โครงสร้างชั้นบนส่วนมากเป็นไม้ อุปกรณ์บางอย่าง นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศส 

ตึกหินโบราณ ๑๐๐ปี
บ้านโบราณหลังนี้ มีอายุประมาณ 90-100 ปี เป็นบ้านของ นายหนู ศรีวรกุล (เฮียน เรียนดึงดึง) และนางหนูนา อุปพงษ์ ซึ่งเป็นบุตรของ พระยาประจันตประเทศธานี  เจ้าเมืองสกลนครเวลานั้น  เดิมสร้างเป็นที่อยู่อาศัย  ต่อมาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางราชการสั่งปิดโบสถ์ ไม่ให้ใช้ทำพิธีใด ๆ ในทางศาสนา ชาวคริสต์จึงต้องหาสถานที่แห่งใหม่ เพื่อใช้ทำพิธีต่าง ๆ 

บ้านโบราณ ๑๐๐ กว่าปี คฤหาสน์ อุดมเดชวัฒน์

อาคารโบราณหลังนี้ ตั้งอยู่เลขที่ 268 หมู่ที่ 6 ถนนราษฎร์เจริญ บ้านท่าแร่ เป็นของนายคำสิงห์ อุดมเดช หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ องเด สร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส (French ColonialArchitecture Style) ในปี ค.ศ. 1933 (พ.ศ. 2476) โดยช่างชาวเวียดนาม ที่อพยพมาอยู่ในจังหวัดนครพนมและบ้านท่าแร่ เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ปลูกอาคารแต่เดิมเป็นดินโคลนปลักควาย จึงมีการถมให้แน่น ชั้นล่างทำเป็นร้านค้า จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด สิ่งจำเป็นในการอุปโภคบริโภค รวมทั้งตาชั่งจีน ส่วนชั้นบนเป็นที่พักอาศัย มี  2 ห้องนอน อยู่ด้านซ้ายและด้านขวา มีแท่นพระที่สวยงามตั้งอยู่ตรงกลางห้องโถง สำหรับตั้งกางเขน พระรูปพระเยซู รูปพระแม่มารีย์และนักบุญต่าง ๆ ไว้ให้สมาชิกในครอบครัวได้เคารพบูชาและสวดภาวนา พร้อมที่จะใช้ประกอบพิธีทางศาสนา สภาพของอาคารในปัจจุบัน 

บ้านโบราณ ฟรานซิสโก
เป็นบ้านโบราณที่ขายข้าวเปียกเส้น และกาแฟโบราณ (กาแฟเวียดนามสายพันธุ์โรบัสต้าแท้ 100%) บ้านเลขที่ 280 หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์เก็บประวัติหมู่บ้าน เครื่องใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ตั้งหมู่บ้าน เครื่องใช้ของสอยของชาวบ้านตั้งแต่ตั้งหมู่บ้าน เช่น หีบเพลงเก่า แท่นศิลป์เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิวหนองหาร
เป็นจุดชมวิวริมฝั่งหนองหารมีถนนยาวรอบ ๆสามารถออกกำลังกายและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

สวนสาธารณะดอนเกิน
เป็นสวนสาธารณะประจำของชาวบ้านท่าแร่ ชื่อว่าดอนเกิน สามารถมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจโดยมีวิวทิวทัศน์ริมหนองหารที่สวยงาม มีท่าจอดเรือหาปลาให้ชมบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชน

สะพานชมวิว
เป็นจุดชมวิวของชาวบ้านท่าแร่ ตั้งอยู่บริเวณหน้าอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร มีจุดพักรถจอดรถและร้านอาหารสามารถเดินชมวิวริมหนองหารได้อย่างสวยงาม

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อุทยานบัว เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
อุทยานบัว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่าง ๆ และรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า ของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร

ริมหนองหาร กลุ่มเรือประมงหาปลา
เป็นจุดท่องเที่ยวริมฝั่งหนองหาร มีเรือหาปลาจอดอยู่ รวมถึงการหาซื้อปลาบริเวณนี้ด้วย

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมทำดาว
บริเวณศาลามาร์ติโน่ และถนนดาว เป็นกิจกรรมที่ใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวหากมีความสนใจและเวลาในการทำกิจกรรมและเป็นกิจกรรมที่มีในช่วงงานประเพณีเทศกาลแห่ดาวของทุกปี เป็นงานฝีมือมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านท่าแร่และเป็นอาชีพหนึ่งของชาวท่าแร่ด้วย

ล่องเรือ เกาะดอนสวรรค์

หนองหารและเกาะดอนสวรรค์กิจกรรมล่องเรือรอบหนองหารและเที่ยวเกาะดอนสวรรค์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมบรรยากาศรอบ ๆ หนองหาร

ท่องเที่ยวชมความงามของเมืองรอบ ๆ บ้านท่าแร่
ชุมชนบ้านท่าแร่ กิจกรรมชุมอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ พิพิธภัณ์ บ้านโบราณ ตึกหิน ชมวิว ถ่ายรูปจุดเช็คอิน และชิมกาแฟคั่วสด ๆ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม