ชุมชนคุณธรรมบ้านนาถ่อน จังหวัดนครพนม

ชุมชนคุณธรรมบ้านนาถ่อน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกวน มีการแต่งกายและภาษาพูดเป็นของตนเอง มีอัธยาศัยไมตรีดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว อาชีพหลัก คือ ทำนา ว่างก็จะตีเหล็ก เช่น เครื่องใช้ในครัวเรือน มีด พร้า จอบ เสียม เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

มีการแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าไทยกวน ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในจังหวัดนครพนม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทกวนที่ยังฝังรากลึกสืบเนื่องมาถึงสามอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในชุมชนจนเกิดเป็นคำขวัญติดปากของคนท้องถิ่นว่า ‘เสร็จนา หญิงทอผ้า ชายตีเหล็ก’ ซึ่งหมายถึงการ ลงแขกดำนา ทอผ้า และตีเหล็กแบบโบราณ 

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดศรีมงคล
เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของชุมชนและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน

ศาลปู่ตาแสง
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ศาลปู่ตาแสง
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ

บ่อเกลือสินเธาว์
ชาวบ้านใช้ในการผลิตเกลือในการอุปโภคบริโภคในชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

บ่อเกลือสินเธาว์
ชาวบ้านใช้ในการผลิตเกลือในการอุปโภคบริโภคในชุมชน

สวนมะไฟ
สวนเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชน

รรมการท่องเที่ยว

ไหว้ขอพรศาลปู่ตาแสง
ศาลปู่ตาแสง การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของบ้านนาถ่อนก่อนเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน

ชมโบราณสถานของวัด
วัดศรีมงคล เยี่ยมชมโบราณสถานของวัด

การตีมีดโบราณ
ปรีชาตีมีดเหล็กกล้านาถ่อน ชมการตีมีด พร้า และอุปกรณ์การเกษตร

บ่อเกลือสินเธาว์
บ่อเกลือสินเธาว์ ชมการต้มเกลือสินเธาว์แบบโบราณ

สปาเกลือ
ศูนย์วัฒนธรรมนาถ่อน นวดสปาเกลือผลิตภัณฑ์จากเกลือสินเธาว์ของชุมชน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม