บ้านภูมิปัญญาจักสาน จังหวัดลพบุรี

ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ –
๒.ชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 5 ตำบลโก่งธนู
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ พัดสานจากไม้ไผ่
เป็นการนำไม้ไผ่ในชุมชนที่มีอยู่จำนวนมากมาสานพัด โดยผู้สูงอายุ แม่บ้าน และลูกหลานในชุมชนคุณธรรมวัดญาณเสน
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ พวงหรีดพัด
เป็นการต่อยอดโดยการนำพัดที่สาน มาทำเป็นพวงหรีด ทำให้ตำบลโก่งธนู ไม่มีขยะจากพวงหรีดดอกไม้สดเลย รายได้จากการจำหน่ายก็เข้าสู่ชุมชนอีกด้วย
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู โทรศัพท์ 0 3678 1642
๖.ช่องทางออนไลน์
– Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
– Website : www.kongthanu.go.th

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม