สวนปาณิสรา บ้านวังนกไข่ จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๘ บ้านวังนกไข่ ตาบลหนองนกไข่ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
๑. บ้านวังนกไข่ เดิมเป็นที่ลุ่มมีหนองน้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งอาหารของนก มีนกนานาชนิดมาอาศัยอยู่จานวนมาก ทารังขยายพันธุ์ ชาวบ้านจึงเรียกขานกันว่าวังนกไข่ แต่ปัจจุบันหนองนาดังกล่าวได้มีการถมที่และสร้างเป็นโรงเรียนวังนกไข่สภาพทั่วไป สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการการเกษตรในชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร ได้แก่ สวนฝรั่งปาณิสรา และสวนอินทผาลัม มีกิจกรรมล่องแพเก็บฝรั่งอินทรีย์ในสวน ของฝากจากสวนประกอบด้วย อินทผาลัมแห้ง อินทผาลัมสดสีเหลือง สีแดง ผ้ามัดย้อมจากใบฝรั่ง ฝรั่งสด กิมจู แป้น และฝรั่งไส้แดงไต้หวัน แยมฝรั่ง น้ำฝรั่งคั้นสด เค้กฝรั่ง ซึ่งเป็นสินค้าทางวัฒนธรรรม (CPOT) เป็นของกินของฝากให้นักท่องเที่ยว น้ำอินทผาลัมลูกสด จะจัดเป็นกิจกรรม workshop สาหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ขนมช่อแก้วผกากรอง และผ้าผัดย้อมจากใบฝรั่ง
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ชิมฝรั่งตลอดทั้ง ปี อินทผาลัมช่วงเดือนมิถุนาย – สิงหาคม
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ปาณิสรา ทองสิมา 08 1904 1998
๖. ช่องทางออนไลน –
๗.สิ่งอานวยความสะดวก
ห้องน้ำ/ ที่จอดรถ 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม