ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่

ชุมชนบ้านเกาะกลาง ตั้งอยู่บนเกาะเล็ก ๆ ทางฝั่งซ้ายกลางแม่น้ำกระบี่ ห่างจากตัวเมืองกระบี่ ทางทิศตะวันออก ประมาณ ๓๐๐ เมตร ทิศใต้ติดอยู่ปากอ่าว ส่วนทิศตะวันตกติดอยู่เขตตำบลเหนือคลอง ซึ่งมีลำคลองไม้ไผ่และลำคลองเขม้าเป็นเส้นแบ่งเขตแดน โดยด้านทิศเหนือเท่านั้นที่ไม่มีลำคลองและติดอยู่เขตตำบลกระบี่น้อย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม (๙๙%)  

ชุมชนบ้านเกาะกลางเป็นเกาะเล็ก ๆ กลางแม่น้ำกระบี่ห้อมล้อมด้วยป่าชายเลนที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำกระบี่ รวมไปถึงความโดดเด่นของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับความเป็นมิตรของผู้คนในชุมชนบ้านเกาะกลางทำในแบบฉบับ Museum Federer ตามคำขวัญ “ชมวิถีชาวมุสลิม  ชวนชิมอาหารทะเล  มนต์เสน่ห์เรือหัวโทง ชมอุโมงค์ป่าโกงกาง    ยลเส้นทางวิถีวัฒนธรรม  ชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ถ้ำเขาขนาบน้ำ เขาขนาบน้ำมีการพบเจอเศษภาชนะดินเผา ภาพเขียนสีโบราณตามเพิงผาและในถ้ำ พบร่องรอยหลักฐานเศษภาชนะดินเผาประเภทหม้อสามขา โครงกระดูกมนุษย์โบราณ ฯลฯ แสดงให้เห็นถึงเคยเป็นที่พักอาศัยของมนุษย์มาหลายยุคสมัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคประวัติศาสตร์ ต่อเนื่องสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 และเคยเป็นฐานที่ตั้งของทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

แหล่งเรียนรู้เรือหัวโทงจำลอง แหล่งเรียนรู้เรือหัวโทงจำลองเป็นแหล่งประดิษฐ์เรือจำลอง จากเรือหัวโทงจริงที่ชาวบ้านและชาวประมงในพื้นที่ใช้เป็นพาหนะในการทำประมงชายฝั่ง  และใช้เป็นยานพาหนะโดยสาร  

ตลาดคลองวาน แหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านเกาะกลางและชุมชนข้างเคียงมาไว้ด้วยกัน นักท่องเที่ยวสามารถทำผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นฝีมือของตนเอง และซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึกกลับบ้านได้

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อุโมงค์ป่าโกงกาง นั่งเรือชมธรรมชาติ ผ่านอุโมงค์ป่าโกงกาง ชมระบบนิเวศป่าชายเลน สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่า

เขาขนาบน้ำ เขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์ของเมืองกระบี่เป็นภูเขาหินปูนสองลูก สูงประมาณ 100 เมตร โดดเด่นขนาบลำแม่น้ำของกระบี่ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มชาวนาข้าวสังข์หยด แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มชาวนาข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ปลูกข้าวปลอดสารพิษที่มีคุณค่าทางอาหารสูง เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่  

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ปั่นจักรยาน/นั่งรถรอบเกาะ เกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ปั่นจักรยาน/นั่งรถรอบเกาะกลางผ่านหมู่ ๑ หมู่ ๒ และ หมู่ ๓ ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ชมวิถีธรรมชาติ วิถีชาวบ้านที่เรียบง่าย

สีข้าวแบบโบราณ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงข้าวสังข์หยดอินทรีย์  นักท่องเที่ยวสามารถสีข้าวด้วยครก ซึ่งเป็นวิธีแบบโบราณ

ทำผลิตภัณฑ์จากไม้ แหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว  นักท่องเที่ยวสามารถทำพวงกุญแจกะลามะพร้าว หรือผลิตภัณฑ์จากไม้อื่น ๆ ได้

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม