ชุมชนคุณธรรมบ้านแหลม-หน้าทัพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชุมชนคุณธรรมฯ หน้าทัพ-บ้านแหลม เป็นชุมชนขนาดเล็กที่คนในชุมชนกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม ทำอาชีพประมงขนาดเล็กเป็นอาชีพหลัก วิถีชีวิตของชาวชุมชนที่ปรากฏออกมาเป็นอาชีพที่ผู้มาเยือนพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ชุมชนบ้านแหลม-หน้าทัพเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่เหนียวแน่น และเป็นที่รวมแหล่งศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนา ผู้คนในชุมชนก็มีความรักใคร่กันดี กลมเกลียว วิถีการเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและร่มเย็น ล้อมรอบด้วยป่าชายเลน และท้องทะเลอ่าวทองคำที่เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีค่าของชุมชน 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน เป็นการเที่ยวชมวิถีชุมชนหน้าทัพ หมู่ 7 ที่มีความ เป็นอยู่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ มีเสน่ห์ความเป็นมุสลิม ทั้งด้านวัฒนธรรมการแต่งกาย อาหาร  ศาสนสถานที่เป็นจุดเด่นของชุมชน คือ มัสยิดดารุลอามาน (มัสยิดสีชมพู) มัสยิดดารุลอามานบ้านหน้าทัพ เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนกิจ ของศาสนาอิสลาม ของชุมชนหมู่ 7 บ้านหน้าทัพ ความโดดเด่นของตัวอาคารเป็นสีชมพู นั่งรถซาเล้ง ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอหางอวนบ้านหน้าทัพ 251 หมู่ที่ 15 บ้านบางตง เป็นการนำ “หางอวน” หรือยอดใบลานที่มีอยู่ใน ท้องถิ่นมาทำ เป็นเส้นตากแห้งและทอเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการหาปลา โดยใช้ติดที่ปลายอวน   ได้นำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชีวิตประจำวัน เช่น หมวก กระเป๋า พวงกุญแจ กล่องทิชชู และกล่องใส่ของอเนกประสงค์ เป็นต้น จากคุณสมบัติของเส้นหางอวนที่มีความแข็งแรง คงทน เหนียว ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย และไม่เป็นเชื้อรา ทำให้ได้รับความนิยมของผู้คนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านมุสลีมะฮ์บ้านแหลม หมู่ 14 เป็นการเรียนรู้การ ทำเครื่องแกงกับกลุ่มแม่บ้าน  ที่รวมตัวกันทำพริกแกงโดยใช้วัตถุดิบที่ปลูกเองในชุมชนซึ่งสามารถส่งไป ขายที่ประเทศสิงคโปร์ เครื่องแกงที่นิยมคือ เครื่องแกงแพะ รับประทานข้าวมันทะเลเป็นอาหารของชาวประมงที่ทำกินง่าย ๆ ชุมชนบ้านหน้าทัพได้ประดิษฐ์ทำอาหารข้าวมันทะเลโคลน เพื่อสอดรับกับการเที่ยวชุมชน ข้าวหมกปลากะพง ขนมปะดา ทอดเทมปุระ  

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สวรรค์ป่าชายเลน ป่าอเมซอนภาคใต้แห่งอ่าวทองคำ เป็นป่าโกงกางที่มีขนาดใหญ่และมีความ อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน  ล่องเรือจิบกาแฟแลตะวัน เรือประมงนำเที่ยว นำนักท่องเที่ยว ไปพักในแพกลางทะเลเพื่อชมดวงอาทิตย์ยามเช้า จิบกาแฟ ทานปาท่องโก๋ ข้าวมันแกง และปลูกต้นกล้าโกงกางป่าชายเลน เป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติ และการท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจและยั่งยืนตลอดไป

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กลุ่มวิสาหกิจบ้านสวนเกษตรวัลลีย์ เรียนรู้การทำสวนเกษตรการปลูกมัลเบอร์รี่ เสาวรส ผักสวนครัว ตลอดจนการแปรรูป น้ำผลไม้ การทำแยมมัลเบอร์รี่ การชำกิ่ง ตลอดจนการบำรุงรักษาดูแลเพื่อสามารถให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปงานไม้เจะเหลม
เป็นการร่วมกลุ่มกันของกลุ่มผู้ชายสูงวัยที่ร่วมกันแปรรูปจากผลิตภัณฑ์งานไม้จากเศษไม้ภายในชุมชนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น โคมไฟ ที่วางหนังสือ  ตู้ยาประจำบ้าน

บ้านสวนมะพร้าว บอนไซ เรียนรู้การทำมะพร้าวบอนไซ การทำสบู่น้ำมันมะพร้าว ตลอดจนการร่วมกิจกรรมการทำมะพร้าวสะกัดเย็นซึ่งเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาวัตถุดิบภายในชุมชน

สวนมัลเบอร์รี่ เก็บมัลเบอร์รี่สด ๆ จากต้น พร้อมชิมน้ำมัลเบอร์รี่ปั่นสดจากต้น เรียนรู้กรรมวิธีการปลูกและบำรุงต้นให้ได้รับผลผลิตที่สมบูรณ์และสามารถจัดการให้เพียงพอต่อการจัดจำหน่าย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม