ชุมชนคุณธรรมวัดโคนอนมหาสวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี

ชุมชนคุณธรรมวัดโคนอนมหาสวัสดิ์ เกิดขึ้นในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แต่เดิมเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย เนื่องจากมีคลองบางราวนก และคลองโคนอนไหลผ่านและเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์

ชุมชนคุณธรรมวัดโคนอนมหาสวัสดิ์ แม้ปัจจุบันเป็นลักษณะของชุมชนเมือง แต่ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนยังคงไว้ซึ่งความรัก ความสามัคคี โอบอ้อมอารีย์ มีมิตรไมตรี การดำเนินกิจกรรมในชุมชนจะทำร่วมกันในลักษณะของ บ้าน วัด โรงเรียน ทำให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง ประสบผลสำเร็จในด้านต่าง ๆ ได้ด้วยดี

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ์
เป็นวัดร้างเดิมชื่อวัดวัวนอนเป็นที่ดอนมีบ่อน้ำและต้นกร่างใหญ่ ชาวบ้านจะนำวัวมาพักกินน้ำและหญ้า
ศาลเจ้าแม่ทับทิม
เป็นศาลไม้สักทอง สร้างในสมัยรัชกาลที่  ๔ โดยชาวจีนไหหลำที่เดินทางมาค้าขายในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

บ้านโบราณร้อยปี
บ้านโบราณอายุ ๑๐๐ ปี ริมคลองบางราวนก นนทบุรี เป็นบ้านไม้สักเก่าแก่ของตระกูลช่าง มีทั้งช่างทอง ช่างไม้ ช่างแทงหยวก ซึ่งในสมัยโบราณชื่นชมผลงานแกะสลักไม้สักที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ ของบ้านเก่า และทรงคุณค่าที่ถูกรักษาไว้เป็นอย่างดีจากรุ่นสู่รุ่น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ
เป็นสถานที่อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสวนเกษตร

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ประติมากรรมปูนปั้นกระดาษรีไซเคิล
ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเทพประทาน ใช้ปูนซีเมนต์ผสมกับกระดาษปั้นเป็นแจกันดอกไม้หรือกระถางต้นไม้ ซึ่งมีลวดลายคล้ายกับต้นไม้ตามธรรมชาติ
พับดอกไม้ใบเตย
บ้านร้อยปี เป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมบ้านร้อยปีได้ดูและทำกิจกรรมร่วมกัน
ตัดพวงมโหตร
บ้านร้อยปี เป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมบ้านร้อยปีได้ชมและทำกิจกรรมร่วมกัน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม