ชุมชนคุณธรรมวัดสุทธานิวาส จังหวัดสกลนคร

ชุมชนคุณธรรมวัดสุทธานิวาส บ้านแป้น เดิมมีชื่อว่า“บ้านสร้างแป้น” มาจากการขุดบ่อน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส โดยใช้ไม้กระดานเป็นแผ่นวางกั้นไว้เพื่อไม่ให้ดินพังทลาย ชุมชนนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่า ๒๐๐ ปี ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ชนเผ่า “ไทญ้อ”ที่อพยพข้ามหนองหารมาเลี้ยงวัว ควาย จากบ้านใต้ ซึ่งอยู่ทางใต้ของตัวเมืองสกลนคร ในระยะแรกนั้น มีผู้ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ไม่เกิน ๑๐ หลังคาเรือน หลังจากนั้นได้เริ่มอพยพมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ            

ชุมชนบ้านแป้นตั้งอยู่ติดริมฝั่งหนองหาร มีอากาศบริสุทธิ์ สดใส เย็นสบาย มีความอุดมสมบูรณ์จากดินที่ตกตะกอนของแร่ธาตุในหนองหาร น้ำหนองหารสวยงาม ใสสะอาด นักท่องเที่ยวสามารถมาชมตะวันรอน     ที่หนองหารได้ที่นี่ ที่เดียวเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีอาหารพื้นถิ่นที่อร่อย โดยเฉพาะปลาหนองหาร สดใหม่และสะอาด มีโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน เป็นกันเอง สะอาด ชุมชนปลอดภัย เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยญ้อ มีศิลปะการแสดง และผลิตภัณฑ์ชุมชนของตนเอง

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดสุทธานิวาส
วัดสุทธานิวาส ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 

ลานวัฒนธรรม
ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านแป้น

ศาลพระยาสุวรรณภิงคาร
ตั้งอยู่บริเวณสวน สาธารณะบ้านแป้น (ริมหนองหาร) เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชุมชนบ้านแป้น

บ้านไทญ้อ
ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงฯ เป็นบ้านแบบดั้งเดิมของชุมชน ยกพื้นสูง มีชานบ้าน หลังคาไม้ มีห้องครัวติดกับตัวบ้าน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หนองหาร
เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่เป็นที่ 2 ของประเทศสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยปานกลางประมาณ 158 เมตร ความกว้างประมาณ 7 กิโลเมตร ยาว 18 กิโลเมตร พื้นที่ รวมทั้งสิ้น 123 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมเขต     การปกครองเทศบาลเมือง สกลนคร กับอีก 10 ตำบล ของ อ.เมืองสกลนคร และอ.โพนนาแก้ว ได้แก่ ต.ธาตุเชิงชุม  ต.เชียงเครือ ต.ท่าแร่ ต.นาแก้ว ต.บ้านแป้น    ต.นาตงวัฒนา ต.ม่วงลาย    ต.เหล่าปอแดง และ ต.งิ้วด่อน

สวนสาธารณะบ้านแป้น
ตั้งอยู่บริเวณริมหนองหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ภายในบริเวณประกอบด้วยจุดเช็คอิน ศาลพระยาสุวรรณภิงคาร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

บ้านสวนสุขใจ
นางสาวสะคราญนิตย์  นามละคร บ้านสวนสุขใจ บ้านแป้น หมู่ที่ 10 ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชุมชนคุณธรรม วัดสุทธานิวาส มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีที่โดดเด่น สืบสานประเพณี ชนเผ่าไทยญ้อ โบราณอีสาน ตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔
ชุมชนคุณธรรมวัดสุทธานิวาส บ้านแป้น หมู่ที่ 10 ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว บุญเดือนยี่  (บุญกองข้าว)   และบุญเดือนสี่ (บุญผะเหวด)

ล่องแพชมวิวหนองหาร
ริมหนองหาร บ้านแป้น ชุมชนคุณธรรมวัดสุทธานิวาส มีจิตอาสาบริการนักท่องเที่ยว โดยชาวบ้านในชุมชน บรรยายให้ความรู้ และคำบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ พร้อมรถอีแต๋น รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง (ซาเล้ง) และเรือชมหนองหาร ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวทุกท่าน

กิจกรรมสาธิต ภูมิปัญญา/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามรอยพระราชปณิธานสมด็จ-พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี- นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ชุมชนคุณธรรมวัดสุทธานิวาส ทอเสื่อกก , สมุนไพร , งานศิลปะใบตอง ชุมชนคุณธรรมวัดสุทธานิวาส กิจกรรมสาธิตอาหารพื้นบ้าน กิจกรรมการเรียนรู้ความเป็นอยู่ชุมชน

กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญา/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามรอย พระราชปณิธานสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี-หลวง
กิจกรรมสาธิตศิลปะการแสดงของชุมชน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม