ย่านเมืองเก่าสงขลา จังหวัดสงขลา

ที่ตั้งตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๑. ย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของชาวสงขลา ที่มีประวัติความเป็นมาและมีอายุยืนยาวกว่า ๒๐๐ ปี จะเห็นได้จากความเก่าแก่ของตึก อาคาร และบ้านเรือนในบริเวณนี้ที่ยังคงอยู่ โดยจะมีถนนที่สำคัญ สามสายด้วยกัน คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม ถนนนครนอก จะเป็นถนนที่อยู่ติดกับฝั่งทะเลสาบ ในอดีตนั้น บริเวณนี้น่าจะเป็นท่าเทียบเรือเพื่อค้าขายและขนส่งสินค้าจากต่างประเทศ เพราะสังเกตได้จาก โรงสีข้าวขนาดใหญ่ ที่ชาวสงขลาเรียกกันว่า โรงสีแดง ถนนนครใน ถนนที่อยู่ตรงกลาง มีสถานที่สำคัญ คือ บ้านนครใน พิพิธภัณฑ์แห่งการอนุรักษ์ ที่เป็นบ้านไม้จีนแบบโบราณและบ้านตึกสีขาว โดยภายในจะจัดแสดงของเก่าต่างๆไว้มากมาย ถนนนางงามจะเป็นร้านอาหารเก่าแก่ และการเพิ่มสีสันของตึก อาคารด้วย ภาพวาด Street Art ต่างๆ ที่สะท้อนถึงเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสงขลา
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๒.๑ เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน
๒.๒ ทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของเดือนจะมีตลาดถนนคนเดิน
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๖ ๑๗๕๘ ๕๕๔๖
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : ย่านเมืองเก่าสงขลา
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก 
ห้องน้ำ /ทางลาดที่จอดรถ /ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว /ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม