วัดท่าข้ามศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย

ที่ตั้ง หมู่ ๗ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๑.วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ถือเป็นศูนย์รวมทางจิตใจและทุกมิติของชุมชน ภายในวัดมีศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ เพื่อการอนุรักษ์ในสิ่งที่กำลังจะสูญหายไปของ ชาติพันธุ์ไทลื้อ ซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลศรีดอนชัย ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทลื้อมาอย่างต่อเนื่องและใช้พื้นที่วัดจัดกิจกรรมหลายอย่าง เพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นไทลื้อ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางมาท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต และพื้นที่ดังกล่าวขาดจุดศูนย์รวมในจุดเดียวเกี่ยวกับไทลื้อศรีดอนชัย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ – เปิดบริการทุกวัน
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายสมชาย วงศ์ชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ บ้านศรีดอนชัย ๐๘ ๙๕๖๐ ๑๙๐๘
๕.ช่องทางออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
– YouTube :https://www.youtube.com/watch?v=7x6udvLt8bQ
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ /ทางลาด /ที่จอดรถ /ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว /ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม