ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑. ดำเนินงานด้านการศึกษา ทดลอง ค้นคว้า และพัฒนาให้ครอบคลุม ทุกด้านที่มีผลต่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอันเหมาะสมแก่สภาพพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ ดังนี้
๑.๑ งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม
๑.๒ งานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน
๑.๓ งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้
๑.๔ งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์
๑.๕ งานสาธิตและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการประมง
มีบริการศึกษาดูงาน พร้อมวิทยากร และรถรางให้กับนักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
ประสานงานการเข้าชมเป็นหนังสือ
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๗๔๕๘ โทรสาร. ๐ ๔๒๗๔ ๗๔๖๐
๖. ช่องทางออนไลน์
http://puparn.rid.go.th/web_th/
facebook : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม