ชุมชนคุณธรรมบ้านคุรอด จังหวัดพังงา

ตั้งอยู่ที่ราบระหว่างหุบเขาและทะเลอันดามัน มีแม่น้ำสายสั้น ๆ ไหลผ่าน พื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เคยเป็นที่ตั้งเหมืองแร่โบราณ “ขุมคลา” จนเป็นที่เล่าลือแห่ง “เหมืองแร่ทองคำ” ปัจจุบันเป็นพื้นที่โครงการศึกษาทดลองการเพาะปลูกพันธุ์ปาล์มน้ำมันและเกษตรผสมผสานในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานมสาว (โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา)  

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยว เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย พอเพียง รักสงบ และร่วมกิจกรรมหลากหลาย เช่น การร่อนแร่ การตักบาตรเช้า เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน พร้อมรับประทานอาหารเมนูท้องถิ่น และซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่ร่วมทดลองทำได้ 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดบางครั่ง ตั้งอยู่เลขที่ ๘/๘ หมู่ที่ ๓ บ้าน บางครั่ง ตำบลบางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัดพังงา ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (สายเพชรเกษม)อยู่ห่างจากอำเภอคุระบุรีมาทางทิศใต้ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร โดยมีพระมหานครินทร์อนาลโย เจ้าคณะอำเภอคุระบุรี  เป็นเจ้าอาวาส 

วัดตำหนัง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๒ บ้านตำหนัง  ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๔๔๗  โดยมีกำนันเอียดเป็นผู้อุปการะ และมีเจ้าอาวาสปกครองวัด ดังนี้ พระท้วม พระชุม พระนุ้ย พระพันธ์ พระสวาสดิ์พระดำ พระเซียม พระเปีย และปัจจุบันมีพระสมุห์วิเชียร เตชวโร เป็นเจ้าอาวาส 

วัดป่าสวนงาม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๕ หมู่ที่ ๕ บ้านคุรอด ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา วัดตั้งขึ้นเมื่อ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งนายตี๋ – นางเสาวนีย์ บางเหลือง ถวายที่ดินให้สร้างวัด โดยมีพระครูไพโรจน์ วุฒิธรรม  เป็นเจ้าอาวาส

เหมืองแร่ขุมคลา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านคุรอด ซอยเหมืองแร่ศรีพิพัฒน์ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีพังงา และป่าเทือกเขานมสาว ลาดลงสู่แอ่งสระเก็บน้ำหนองขุมคลา และโครงการศึกษาทดลองการเพาะปลูกพันธุ์ปาล์มน้ำมันและเกษตรผสมผสานในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานมสาว

อุทยานแห่งชาติ ศรีพังงา (น้ำตก ตำหนัง) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านตำหนัง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาในเขตอุทยานแห่งชาติศรีพังงาเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ ๖๐ เมตร จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติจะมีทางรถยนต์ ต่อเข้าไปอีกราว ๑.๕ กิโลเมตร จากนั้นเดินเท้าผ่านแอ่งปลาพลวงและผืนป่าร่มรื่นไปอีก ๕๐๐ เมตร ก็จะถึงน้ำตกตำหนัง ระหว่างทางมีนกหลายชนิดให้ชม เช่น นกหัวขวานสีน้ำตาล นกปรอดเล็กตาขาว นกปรอดโอ่งท้องสีน้ำตาล ฯลฯ 

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ป่าชายเลนลัดหินเพิง /เกาะโจรสลัด หมู่ที่ ๑ บ้านบางวัน เป็นเกาะโจรสลัด หาหอยหยำ ลูกปูมดแดง ล่องแพเปียดท่องเที่ยวทางทะเล หาหอย

ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์พลับพลึงธาร และสมุนไพรบ้าน แหล่งอนุรักษ์พลับพลึงธาร ของกลุ่มอนุรักษ์พลับพลึงธารหมู่ที่ ๑ บ้านบางวัน  ติดกับลำคลองผาแรด

อุทยานแห่งชาติศรีพังงา หมู่ที่ ๒ บ้านตำหนัง เขตอุทยานแห่งชาติศรีพังงา เหมาะแก่การเล่นน้ำ ชมนกหัวขวานสีน้ำตาล นกปรอดเล็กตาขาว นกปรอดโอ่ง ท้องสีน้ำตาล ระยะทาง ๔.๗ กิโลเมตร

ป่าชายเลนหัวท่าบางครั่ง หมู่ที่ ๓ บ้านบางครั่ง  ทางเข้าซอยเตาถ่าน ระยะทาง ๘๕๐ เมตร

ป่าชายเลนบ้านทุ่งละออง หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งละออง  เส้นทางลงทางท่าเรือทุ่งละออง สถานที่เที่ยวเกาะผี  หาหอยชักตีน ดูปะการัง   ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร

เขายา หมู่ที่ ๕ บ้านคุรอด ทางเข้าถนนซอยสวนงาม เป็นป่าเทือกเขานมสาว ชมบัวผุด และส่องนก ระยะทาง ๒ กิโลเมตร

บ่าชุมชนบ้านไทรทอง หมู่ที่ ๘ หลังฝายบ้านไทรทอง  ป่าเทือกเขานมสาว  ระยะทาง ๒ กิโลเมตร

น้ำตกหินล้านปี หมู่ที่ ๙ บ้านบางเอียง  ทางเข้าปากทางบางติบ ถึงเข้าซอยมัสยิด ระยะทาง ๘ กิโลเมตร ต่อถึงน้ำตก หินล้านปี ๑ กิโลเมตร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์มกุ้งก้ามกราม หมู่ที่ ๑ บ้านบางวัน เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามติดกับศาลาประชุมหมู่บ้าน และโรงเรียนบ้านบางวัน

สวนลุงวุฒิออร์แกนิคฟาร์ม หมู่ที่ ๒ บ้านตำหนัง เป็นศูนย์เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทางเข้าถนนซอยอุทยานแห่งชาติศรีพังงา ระยะทาง๔ กิโลเมตร

โคกหนองนาโมเดล หมู่ที่ ๓ บ้านบางครั่ง(ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน)เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรพอเพียง ติดถนน เพชรเกษม

ไร่ลิ่มเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านบางครั่ง เป็นศูนย์เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปากทางเข้าถนนทุ่งละออง ระยะทาง ๔ กิโลเมตร

บางครั่งฟาร์มสเตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านบางครั่ง  แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ทางเข้าซอยเตาถ่าน ระยะทาง ๘๕๐ กิโลเมตร

โครงการศึกษาทดลองการเพาะปลูกพันธุ์ปาล์มน้ำมันและเกษตรผสมผสานในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานมสาว หมู่ที่ ๕ บ้านคุรอด  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ทางเข้าซอยถนนเหมืองแร่ศรีพิพัฒน์  ระยะทาง ๒ กิโลเมตร

คุรอดฟาร์มสเตย์ หมู่ที่ ๕ บ้านคุรอด แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อยู่ติดถนนเพชรเกษม ระยะทางห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน ๕๐๐  เมตร

ศูนย์พัฒนาเพิ่มผลผลิตการเกษตรตำบลบางวัน หมู่ที่ ๖ บ้านบางติบ  เป็นศูนย์เรียนรู้ผลผลิตการเกษตรตำบลบางวัน ทางเข้าบางติบ  ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร

ไร่บ้านเราเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ ๘ บ้านไทรทอง  ศูนย์เรียนรู้ชีวภัณฑ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทางเข้าถนนสายไทรทอง-ฝายน้ำล้น ระยะทาง  ๑.๕ กิโลเมตร  อยู่ในเขตพื้นที่ สปก.โดยนายปัญญา พูลขาว เป็นเจ้าของ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ล่องแพเปียก คลองลัดหินเพิงหมู่ที่ ๑ ล่องแพเปียก หาหอยหยำ หาลูกปูมดแดง  ชมป่าชายเลน อาหารทะเล

ถ่ายทอดความรู้และทดลองปลูกพลับพลึงธาร คลองผาแรดเลขที่ ๔๐/๕ หมู่ที่ ๑ ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์พลับพลึงธารและสมุนไพรพื้นบ้าน

วิถีเกษตรอินทรีย์ สวนลุงวุฒิออร์แกนิคฟาร์ม หมู่ที่ ๒ เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ แปรรูปผลิตภัณฑ์

ตักบาตร บนสะพาน หัวท่าบางครั่งหมู่ที่ ๓ ตักบาตรเช้า

ล่องแพ กินปู บางครั่ง หมู่ที่ ๓ ล่องแพเปียก ชมป่าชายเลน

เดินป่า และ ส่องนก อุทยานแห่งชาติ ศรีพังงา/ป่าเทือกเขานมสาว (หมู่ที่ ๒, ๓, ๕, ๗ และ ๘) เส้นทางศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและกิจกรรมส่องนก

เรียนรู้วิถีร่อนแร่ บ้านคุรอด หมู่ที่ ๕ ปัจจุบันเป็นสถานที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา โครงการทดลอง ปาล์มน้ำมันฯ และวิธีร่อนแร่คลองน้ำแดง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม