ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

อยู่ในพื้นที่ตำบลพนางตุง และ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 ๑. ทะเลน้อยได้ชื่อว่าเป็น“อัญมณีแห่งลุ่มน้ำพัทลุง” เป็นพื้นที่อนุรักษ์ มีพื้นที่ประมาณ ๒๘๑,๒๕๐ ไร่ มีพื้นที่ประมาณ ๑๗,๕๐๐ ไร่ ประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518เป็นทะเลสาบน้ำจืดตามธรรมชาติที่ยังคงระบบนิเวศที่สมบูรณ์อยู่บริเวณเหนือสุดของทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีนกอยู่มากกว่า ๑๕๐ ชนิด ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ตัว เช่น นกอีโก้ง นกพริก นกเป็ดแดง นกเป็ดคับแค นกกาบบัว นกอีล้ำ นกนางนวล นกกระสานวล ฯลฯ และมีพันธุ์ไม้หลากหลาย เช่น ย่านลิเภา จูด กกสามเหลี่ยม ลาโพ บัวหลวง บัวสายแดง ผักตบชวา ตลอดจนสาหร่ายต่าง ๆ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลน้อย ทำให้ “พรุควนขี้เสี้ยน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลน้อยได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลก หรือ “แรมซาร์ไซต์(Ramsar Site) ” แห่งแรกของไทย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๑
ทะเลน้อยสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง เช่น ชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมการยกยอที่คลองปากประฝูงควายน้ำ ล่องเรือชมดอกบัวแดง นกนานาชนิดที่พรุควนขี้เสี้ยน แวะชมวิถีชาวบ้านเลือกซื้อของฝากจากทะเลน้อยที่ขึ้นชื่อ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด เช่น หมวก กระเป๋า เสื่อ หรือแผ่นรองแก้ว และ ปลาดุกร้า
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงที่เหมาะที่สุดสำหรับการไปดูนก คือ ช่วงเดือนธันวาคม – พฤษภาคม
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
ค่าบริการล่องเรือ ๔๕๐ บาทต่อลำ (๑ ชั่วโมง)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ล่องเรือชมนก ควายน้ำ ดอกบัวแดง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม