ร้านชุมชนคุณธรรมบ้านคลองยาง จังหวัดพิจิตร

ที่ตั้ง ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำไผ่รอบ วัดไผ่รอบเลขที่ 62 หมู่ 8 บ้านคลองยาง ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
๑.ชื่อผู้ประกอบการ ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำไผ่รอบ วัดไผ่รอบ
๒.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๒.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไทดำ
คนในชุมชนคุณธรรมบ้านคลองยาง หมู่ที่ ๘ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทดำ ที่อพยพย้ายถิ่นมาจากจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้นำวิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิตด้านความเป็นอยู่อาหาร ประเพณีและเครื่องแต่งกาย มีการผลิตของใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับของชาวไทดำ
๓.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
คุณณิชกมล ฮิโตะ 08 6514 9090

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม