ตลาดมอกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร

ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

๑.ร้านของฝาก จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากล้วยไข่ และอื่นๆ ได้แก่ กล้วยอบเนย เผือก มัน ฟักทอง เค็ม หวาน อบเนย กล้วยกวน เฉาก๊วยชากังราว กล้วยไข่ หน่อกล้วยไข่ ผลไม้แช่อิ่ม
๒.ประเภทผลิตภัณฑ์ ของกิน
๓.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๓๑๖๓ ๙๔๕๕ คุณเล็ก /๐๘ ๓๑๖๕ ๗๕๕๓

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม