ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขัว จังหวัดมหาสารคาม

ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขัว ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำหนองแกดำ  มีสะพานไม้แกดำ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอแกดำ  ซึ่งเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่มีอายุราว ๖๐ – ๗๐ ปี เชื่อมระหว่างชุมชน บ้านหัวขัว และบ้านแกดำอาชีพหลักทำนาและอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่ายตามวิถี    ชนบทอีสาน ตามฮีตสิบสองคองสิบสี่

ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขัวมีความโดดเด่นในเรื่องของวิถีชีวิตที่เรียบง่าย วิถีของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ     ติดกับอ่างเก็บน้ำหนองแกดำ วิถีชีวิตการประกอบอาชีพจะมีอาชีพทำนาและการเกษตรเป็นหลัก ปลูกพืชผัก     ปลอดสารพิษ  โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน และจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  สะพานไม้แกดำ  เป็นสะพานไม้เก่าแก่อายุราว ๖๐-๗๐ ปี 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

จุด check in บริเวณสะพานไม้แกดำ
เป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่มีอายุราว ๖๐ – ๗๐ ปี เชื่อมระหว่างชุมชน บ้านหัวขัว และบ้านแกดำ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ร่วมวิถีชุมชน พิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ วัดบ้านหัวขัว
การเดินบิณฑบาตของพระสงฆ์ สถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักปลอดสาร
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน และจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ลงแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ เก็บผักมาปรุงอาหาร

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การแสดงเซิ้งกระโจม สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่งดงาม
กระโจมต้อนรับนักท่องเที่ยว มีการละเล่นเซิ้งกระโจม เป็นการละเล่นที่สืบทอดกันมาจนเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน การละเล่นเซิ้งกระโจม นิยมเล่นกันในงานบุญประเพณี บุญบั้งไฟ (ฮีตเดือนหก) โดยจะแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้าน บนศรีษะสวมหมวกคล้ายรูปกระโจม

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม