ศูนย์เรียนรู้บ้านปากร้องห้วยจี้ จังหวัดตาก

ที่ตั้ง บ้านปากร้องห้วยจี้ หมู่ที่ ๒ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางทองคำ ยมเกิด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ หมวกจักสานใบลาน/ใบตาล
รายละเอียดความโดดเด่นสั้นๆ หมวกจักสานของที่นี่เป็นงานที่ผลิตด้วยมือทั้งหมด ไม่ได้ใช้เครื่องจักรในการผลิต อาศัยความเชี่ยวชาญและฝีมือของชาวบ้านล้วนๆ
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าทอลายเกล็ดเต่า
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ ผ้าลายเกล็ดเต่า เป็นผ้าทอลายโบราณอีกลายหนึ่ง ที่มีลักษณะการทอที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีลักษณะเนื้อผ้าเป็นผ้าทอสองตะกอ หรือทอแบบสลับช่องเป็นลายคล้ายตาหมากรุกฝรั่ง เป็นภูมิปัญญาผ้าทอมือที่สืบทอดมาแต่โบราณโดยมีลักษณะคล้ายลายกระดองของเต่า
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นางบังอร พรมวงษ์ โทร. ๐๖ ๔๑๓๒ ๒๓๕๗
นางทองคำ ยมเกิด โทร. ๐๘ ๗๘๔๒ ๑๗๒๖
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : Oocc ศูนย์จำหน่ายสินค้า กศน.ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม