ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จังหวัดนราธิวาส

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
๑.ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส เป็นร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นของจังหวัดนราธิวาส, ผลิตภัณฑ์ผู้พิการ อาทิ ผ้าทอ, กระเป๋า ของกิน ของใช้ ฯลฯ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส เป็นร้านค้าที่อนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในจังหวัดนราธิวาส มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานศิลปาชีพให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงเปรียบเสมือนประตูบานสำคัญที่เปิดตลาดการค้าและขยายงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการออกแบบ ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของงานศิลปหัตถกรรมไทย
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของจังหวัดนราธิวาส , ผลิตภัณฑ์ผู้พิการ อาทิ ผ้าทอ, กระเป๋า ของกิน ของใช้ ฯลฯ
๓. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๗๓๖๔ ๒๖๔๗ , ๐๘ ๐๔๒๙ ๑๐๙๕
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook Page : ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์เรียนรู้บ้านปากร้องห้วยจี้ จังหวัดตาก

ที่ตั้ง บ้านปากร้องห้วยจี้ หมู่ที่ ๒ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางทองคำ ยมเกิด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ หมวกจักสานใบลาน/ใบตาล
รายละเอียดความโดดเด่นสั้นๆ หมวกจักสานของที่นี่เป็นงานที่ผลิตด้วยมือทั้งหมด ไม่ได้ใช้เครื่องจักรในการผลิต อาศัยความเชี่ยวชาญและฝีมือของชาวบ้านล้วนๆ
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าทอลายเกล็ดเต่า
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ ผ้าลายเกล็ดเต่า เป็นผ้าทอลายโบราณอีกลายหนึ่ง ที่มีลักษณะการทอที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีลักษณะเนื้อผ้าเป็นผ้าทอสองตะกอ หรือทอแบบสลับช่องเป็นลายคล้ายตาหมากรุกฝรั่ง เป็นภูมิปัญญาผ้าทอมือที่สืบทอดมาแต่โบราณโดยมีลักษณะคล้ายลายกระดองของเต่า
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นางบังอร พรมวงษ์ โทร. ๐๖ ๔๑๓๒ ๒๓๕๗
นางทองคำ ยมเกิด โทร. ๐๘ ๗๘๔๒ ๑๗๒๖
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : Oocc ศูนย์จำหน่ายสินค้า กศน.ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม