สวนรุกขชาติคูเมือง / พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

ที่ตั้ง หมู่ 6 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๑. สวนรุกขชาติคูเมือง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อปี พ.ศ.2521 สำนักงานป่าไม้จังหวัดสิงห์บุรีได้เสนอโครงการมายังกรมป่าไม้เพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของสวนป่าคูเมืองมาเป็นสวนรุกขชาติคูเมือง เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ โดยสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ ปลูกพรรณไม้เสริม ขุดลอกคูคลองจัดทำประตูระบายน้ำให้เป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติและโบราณคดี ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนบริเวณบ้านคูเมืองเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่ง คือโบราณสถานบ้านคูเมือง ปัจจุบันเป็นศูนย์เพาะชำกล้าไม้ จังหวัดสิงห์บุรี ภายในสวนรุกขชาติคูเมือง ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง คือ พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งโซนจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 6 โซน ได้แก่ โซนเกริ่นนำ โซนอาณาอุดมสมบูรณ์ โซนงดงามประดับประดา โซนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่คู่ธรรมชาติ โซนหลากศาสนาหลายความเชื่อ โซนพุทธศิลป์ ถิ่นทวารวดี เปิดให้นักท่องเที่ยวมาแวะพักผ่อน ศึกษาเส้นทางธรรมชาติเดินป่าชมพืชสมุนไพรและพันธุ์ไม้หายาก เช่น ต้นแจงสูงที่สุดในประเทศไทย และศึกษาแหล่งโบราณคดี โบราณสถานและโบราณวัตถุได้ที่พิพิธภัณฑ์เมือง ทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
– สวนรุกขชาติ เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.
– พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง เปิดวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 08.30- 16.30 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดทั้งปี 
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๕.กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เดินป่าชมพืชสมุนไพร และพันธุ์ไม้
หายาก
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร 06 1525 3760 , 0 3650 5204
๗. ช่องทางออนไลน์
Facebook : http://bit.ly/2BOJGf5
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร