ชุมชนคุณธรรมวัดตุ่นใต้ จังหวัดพะเยา

ที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
๑.ชุมชนคุณธรรมวัดตุ่นใต้ เป็นชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม บนพื้นฐานการอนุรักษ์วัฒนธรรม มีความเชื่อในการทำพิธีกรรมต่างๆ ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เช่น การเลี้ยงผีปู่ย่า การทำคันข้าวแฮก การแห่ช้างเผือก เป็นต้น เป็นชุมชนที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์ ชุมชนรักสงบ รักความสามัคคี ใช้ภาษาเมืองในการสื่อสาร และเป็นภาษาเอกลักษณ์ประจำถิ่น
ชุมชนคุณธรรมวัดตุ่นใต้ เป็นชุมชนเกษตรกรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมการใช้วิถีชีวิต จึงได้จัดการการท่องเที่ยวแบบวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการที่พักอย่างเป็นระบบ มีโฮมสเตย์ในชุมชนซึ่งชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกครั้งมีเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน และนอกชุมชน มีรถนำเที่ยวและ มัคคุเทศ มีอาหารที่โดดเด่นที่นักท่องเที่ยวเข้ามาจะต้องได้รับประทานอาทิ แกงแค ไข่ป่าม แอ๊บปลา เป็นต้น มีศิลปะการแสดงที่น่าสนใจ เช่น ฟ้อนปาดแน วงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝากของที่ระลึกอีกมากมาย เช่น โคมล้านนา ตุงล้านนา สมุดปกผักตบชวา กระเป๋าย่าม ฯลฯ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่

๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงปลายฝนต้นหนาว ตุลาคม – กุมภาพันธ์
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
มาเป็นคณะศึกษาดูงานตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป คิดค่าบริการ 3,000 บาท พร้อมบรรยาย 5 ฐาน
บ้านพักโฮมสเตย์ 5 หลัง คิดค่าบริการ 120 บาท/คน/คืน คิดค่าอาหารมื้อละ 50 – 70 บาท/คน/มื้อ แล้วแต่อาหารที่สั่ง
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๙๘๘๗ ๘๗๙๖ พระจิรพงศ์ วรลาโภ ,๐๙ ๒๕๐๖ ๕๒๑๕ (ผู้ใหญ่บ้าน)
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : บวร On Tour ชุมชนคุณธรรมวัดตุ่นใต้
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ ที่จอดรถ จุดบริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม