ชุมชนคุณธรรมวัดดอนตรอ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่ของตำบลดอนตรอในสมัยอดีตมีลักษณะเป็นเนินทราย บริเวณกว้าง ส่งผลให้ชาวบ้านมาเล่นกีฬาตะกร้อ เรียกว่า ดอนตะกร้อ  นานเข้า ๆ เหลือเรียกเป็น “ดอนตรอ” ชุมชนคุณธรรมฯ วัดดอนตรอ  เป็นพื้นที่ทางการเกษตร  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  มีการทำนาข้าวเป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่   

ชุมชนดอนตรอ มีวัดโบราณเก่าแก่ คือวัดดอนตรอ ซึ่งเป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ โดยมี    “พ่อท่านสังข์” พระเกจิอาจารย์ดังสายเมตตา ที่ได้รับสมญานามว่า “เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำปากพนัง” ชุมชนมีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติวัฒนธรรม มีงานสรงน้ำพ่อท่านสังข์เป็นประจำทุกปี  ชาวบ้านในชุมชนมีการรวมกลุ่มพลังบวร รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ในชุมชนได้น้อมนำหลักธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงามไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต    

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดดอนตรอ เป็นวัดโบราณเก่าแก่วัดหนึ่ง และเป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชน จุดเด่นที่อยากนำเสนอ “พ่อท่านสังข์” พระเกจิอาจารย์ดังสายเมตตา   ที่ได้รับสมญานามว่า “เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำปากพนัง” หลวงปู่สังข์หรือพ่อท่านสังข์ได้ละสังขารไป เมื่อปี พ.ศ. 2547 คณะศิษยานุศิษย์ได้อัญเชิญสรีระหลวงปู่สังข์ไว้ในโลงแก้ว  ถึงแม้ระยะเวลาผ่านมานาน  แต่สรีระของหลวงปู่สังข์ยังไม่เน่าเปื่อย เพียงแต่เนื้อหนังแห้งติดกระดูก และเส้นผมและเล็บงอก  ปัจจุบันมีศิษยานุศิษย์และผู้เลื่อมใสศรัทธารวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย/สิงค์โปร์เดินทางหลั่งไหลมาสักการะมิขาดสาย  โดยในช่วงสงกรานต์ของทุกปีทางวัดได้จัดให้มีประเพณีสรงน้ำรูปเหมือนพ่อท่านสังข์เป็นงานประจำปี

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พ่อท่านสุข เป็นบ่อน้ำที่พ่อท่านสุข อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนตรอได้ขุดบ่อน้ำขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่จะเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ   โดยเฉพาะเดินทางไปวัดพระมหาธาตุได้ดื่มกินในขณะเดินทางไปทำธุระ พ่อท่านสุขจะสร้างศาลาและบ่อน้ำไว้คู่กันเสมอ  เพื่อให้ประชาชนได้นั่งพักและดื่มน้ำ 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สวนป่าบรรพบุรุษ สวนป่าแหล่งธรรมชาติที่อนุรักษ์ด้วยลูกหลานของคนในพื้นที่จำนวนกว่า 108 ไร่ มีพันธุ์ไม้โบราณน่าศึกษาและเรียนรู้ ความเป็นธรรมชาติของป่าพรุภาคใต้ มีกิจกรรม สอนการเผาถ่านแบบง่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กรีนฟาร์มแพะ ฟาร์มแพะจำนวน 100 กว่าตัว เป็นแพะที่เลี้ยงไว้จำหน่ายเป็นแม่พันธุ์ และเพื่อเป็นอาหาร สามารถเข้าชมและให้อาหารแพะ มีลูกแพะที่คอยรับแขก โดยการป้อนนม สามารถเข้าชมได้ในช่วงเย็น ๆ เพื่อการศึกษาดูงาน หรือเพื่อท่องเที่ยว ชมบรรยากาศท้องทุ่งนาของชาวลุ่มน้ำ

สวนดาวเรือง By ยายหวย สวนดาวเรืองเป็นสวนที่มีการปลูกดอกไม้ และผักสวนครัวผสมผสานเป็นการหมุนเวียน จำหน่ายดอกดาวเรือง ดอกมะลิ และผักสวนครัวต่าง ๆ เปิดให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้ศึกษาดูงาน

มณฑาฟาร์ม แหล่งเพาะเห็ดหลินจือ เห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้า โดยใช้วัสดุเพาะที่มีในท้องถิ่น คือ ทะลายปาล์มเปล่ามาเพาะเห็ดฟาง สามาถเยี่ยมชมการสาธิตผลิตก้อนเห็ดนางฟ้า และเห็ดหลินจือ โดยใช้วัสดุเพาะ คือ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราและชิม ช้อป น้ำชาเห็ดหลินจือ เห็ดอบกรอบ เห็ดสด ๆ เป็นต้น

บ้านรักเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมพักผ่อนจิบกาแฟไม้ฟืน ชมแพะและให้อาหารในฟาร์มมาตราฐาน และชมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี

สวนสมรมบ้านดอนทือเกษตรพอเพียง เรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ในครัวเรือน การต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ด้านอาหาร และเครื่องสำอาง

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ศูนย์การเรียนรู้สวนป่าบรรพบุรุษ สวนป่าบรรพบุรุษ 94 ม.7 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190  เบอร์โทร 09 7356 8136 (คุณธีร์)

1. เรียนรู้ป่า 3 อย่าง 4ประโยชน์
– ทำความรู้จักกับป่า 3 อย่าง คู่กับประโยชน์ 3 อย่าง
– ร่วมกันค้นหาประโยชน์อย่างที่ 4 ของป่า และถ่ายทอดแทนคำสั้น ๆ
– ร่วมกันปลูกป่า
2. เดินชมป่าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
3. เรียนรู้การเผาถ่านแบบง่าย ๆ

ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนมณฑาฟาร์ม
มณฑาฟาร์ม 662 ม. 6 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80290เบอร์โทร 08 8969 3956 , 06 5652 9428 (คุณมณฑา  พลายด้วง)

1. เยี่ยมชมการเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรียน โดยใช้วัสดุเพาะที่มีในท้องถิ่น คือ ทะลายปาล์มเปล่ามาเพาะเห็ดฟาง
2. เยี่ยมชมการสาธิตผลิตก้อนเห็ดนางฟ้า และเห็ดหลินจือ โดยใช้วัสดุเพาะ คือ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา
3. ชิม ช้อป น้ำชาเห็ดหลินจือ เห็ดอบกรอบ เห็ดสด ๆ เป็นต้น

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบาติกมัดย้อมเฉลิมพระเกียรติ
บ้านรักเฉลิมพระเกียรติ 413 ม. 1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
เบอร์โทร09 9098 5626 (คุณชญาชล ทองเกียว)

1. ชมการสาธิตการผลิตบาติกข้าวที่เดียวในโลก ซึ่งเป็นสินค้าวัฒนธรรมของไทย และ จ.นครศรีธรรมราช 
2. เรียนรู้การหาวัตถุดิบจากธรรมชาติ และทำมัดย้อมจากสีธรรมชาติ
3. เรียนรู้การทำบาติกขั้นพื้นฐานสร้างงานศิลปะจากจินตนาการ
4. กิจกรรมพักผ่อนชมแพะให้อาหารในฟาร์มมาตรฐาน และไก่ไข่อารมณ์ดี จิบกาแฟไม้ฟืนสัมผัสวิถีชุมชนแบบแต่แรก

ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมกะลามะพร้าว 49 ม.9 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 เบอร์โทร09 181 33991 (คุณจิตรา ศรีสังข์ทอง) เรียนรู้การทำเครื่องประดับจากกะลามะพร้าว 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม