สกายวอล์ควัดเขาสิงโต จ.สระแก้ว

ที่ตั้ง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
๑. เขาสิงโตเป็นภูเขาลูกเตี้ยๆอยู่ติดกับบริเวณวัดเขาสิงโตด้านทิศเหนือสูงประมาณ 250 เมตร ด้านล่างมีถ้ำวังนาคา ด้านบนยอดเขามีรอยพระพุทธบาท พระครูประโชติ สีหบรรพต เจ้าอาวาสวัดเขาสิงโต ได้ร่วมกับคณะกรรมการฯ ญาติโยม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้น โดยทำบันไดทางขึ้นจนถึงยอดเขา และจัดทำสกายวอร์ค (sky walk) บนยอดเขาซึ่งเป็นแห่งแรกของภาคตะวันออก สามารถชมวิวได้ 360 องศา เมื่อขึ้นถึงยอดเขาเคาะระฆัง 3 ครั้ง และสั่นกระดิ่ง เมื่อขึ้นไปถึงจะพบธงหลากสีคือธงฉัพพรรณรังษี ที่เป็นธงพระพุทธศาสนาสากล มีทั้งหมด 6 สี คือ แถบที่ 1 สีน้ำเงิน แถบที่ 2 สีเหลือง แถบที่ 3 สีแดง แถบที่ 4 สีขาว แถบที่ 5 สีแสด ส่วนแถบสุดท้ายหรือแถบสีประภัสสร เป็นแถบสีที่เกิดจากการนำแถบสีทั้ง 5 สีแรกในตอนต้นมาเรียกลำดับใหม่ในแนวนอน นอกจากนี้ ด้านบนสกายวอร์คมีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยให้เข้าไปได้ครั้งละ 5 คน เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 17.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ – ทางลาด / ที่จอดรถ-/ จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านปรางค์นคร จังหวัดนครราชสีมา

ภูมิทัศน์ของชุมชนฯ สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลบ้านปรางค์ มีลักษณะลูกคลื่นลอนตื้น มีความลาด จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกและเป็นที่ดอนสลับที่นา มีที่ราบลุ่มบริเวณลำสะแทด ซึ่งอยู่ทาง ทิศตะวันออกของอำเภอ พื้นที่โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๒๐๐ เมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นลูกคลื่นลอนตื้น 

“มิติแห่งกาลเวลา ดินแดน เลอค่า ปรางค์นคร”การท่องเที่ยวเชิงโบราณคดี ปรางค์บ้านปรางค์ บ้านเรือนไทยโคราชโบราณ สะพานไม้ไผ่บารายสวรรค์ และธรรมชาติสุดงามตา รับพลังจากแสงแดด  และอากาศบริสุทธิ์ รอยยิ้มและมิตรไมตรีจากชุมชน มีอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดบ้านปรางค์
โดยทั่วไป พอสืบประวัติหมู่บ้านได้จากสิ่งของที่ยังคงเหลืออยู่ ได้แก่ การตั้งโรงพักตำรวจบ้านปรางค์ ปี พ.ศ. 2420  วัดบ้านปรางค์ ตั้งมาเก่าแก่  สืบได้จาก ปี พ.ศ. 2479 ได้รับการถวายพระพุทธบาทจำลอง 30 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2487 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเป็นวัดบ้านปรางค์  วันที่ 1 ตุลาคม 2๕27 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาศาลาการเปรียญกุฎีสงฆ์สร้างด้วยไม้ที่หลังใหญ่  ที่แสดงถึงการก่อสร้างที่เกิดจากความสามัคคี ความศรัทธา ในพระพุทธศาสนา

เทวสถานปรางค์ บ้านปรางค์นคร
ปราสาทปรางค์บ้านปรางค์สร้างสมัยพระเจ้าชายวรมันต์ที่ 8 พุทศัตวรรษที่17 สร้างด้วยหินทราย ฐานหินศิลาแลง

รอยพระพุทธบาทจำลอง อายุกว่า ๑๐๐ ปี
ได้รับการถวายพระพุทธบาทจำลอง 30 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2487

เรือนโคราช อายุกว่า ๑๓๐ ปี
บงบอกถึงสถาปัจตยกรรมการสร้างบ้านเรือน ตามฐานะ ตามอาชีพ ที่มี ทั้งเรือนข้าราชการ เรือนคหบดี ที่มีมากกว่า 25 หลัง ที่มีคนอาศัยจริง อายุตั้งแต่ 50 ปี ถึง 130 ปี  เดินชมได้ที่หย่อมเรือนโคราช

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สะพานบารายสวรรค์
สะพานบารายสวรรค์ เมื่อสมัยก่อน ประมาณ ปี 2504 ปู่เฒ่าย่าแก่เล่ามา  ความเจริญด้านสาธารณุปโภค ยังไม่สะดวก ตรงกลางบารายสวรรค์จะเป็นส่วนที่ลึกที่สุดมีน้ำพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านปรางค์   ชุมชนบ้านปรางค์ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกัน ชองชาวบ้านช่วยกัน ต่อสะพานไม้เพื่อลงไปกลางบารายเพื่อตักน้ำ จากกลางบารายเป็นส่วนที่ลึกที่สุดในสมัยนั้น โดยวิธีการหาบครุถัง เพื่อใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน สะพานไม้ไผ่ เป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งแลนด์มาร์ค การท่องเที่ยว  เพื่อชมดอกบัว ชมนก ชมพระอาทิตย์ตกดิน รับบรรยากาศ กลิ่นเกษรดอกบัว ที่แสนสดชื่น ถ่ายรูปถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดิน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้บ้านมิตรภาพโฮมสเตย์
เป็นเรือนเกษตรกร ที่มีอายุ มากกว่า 130 ปี สืบตามชื่อผู้สร้าง เป็นทวด ของพ่อคุณ ครูชิดชนก ชุมสุข ใต้ถุนโล่งเมื่อก่อนไว้เลี้ยงปศุสัตว์ 

กลุ่มทอเสื่อบ้านปรางค์
กลุ่มทอเสื่อที่ใช้เวลาว่าง จากการทำนา ทำไร่ สร้างหัตถกรรม สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และชุมชน

กิจกรรมต้อนรับ
– สักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง
– ชมศาลาโรงธรรมกุฎีสงฆ์ อายุ ๑๐๐ ปี
วัดบ้านปรางค์ เมื่อเดินทางถึงปรางค์นคร บริเวณลานวัดบ้านปรางค์ ชุมชนรอต้อนรับ
คณะดนตรีโทนโคราชนำคณะสู่จุดต้อนรับ
ต้อนรับด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรเย็น ๆ ชื่นใจ
กล่าวต้อนรับ และมอบของต้อนรับ ผูกแขนรับขวัญ

  • สักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง ได้รับการถวายพระพุทธบาทจำลอง 30 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2487
  • ชมศาลาโรงธรรมกุฎีสงฆ์ อายุ ๑๐๐ ปี เป็นศาลาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย

นั่งรถชมบรรยากาศบ้านปรางค์นคร ด้วย“รถรีมูซีน ปรางค์นคร”
วัดบ้านปรางค์ ไป ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านมิตรภาพโฮมสเตย์” ชมบรรยากาศบ้านปรางค์นคร โดย “รถรีมูซีนปรางค์นคร”และเดินทางไปศูนย์การเรียนรู้ “บ้านมิตรภาพโฮมสเตย์”

ชมเรือนโคราชและเรียนรู้วิถีชิวิตคนโคราชสมัยก่อน และกิจกรรมทำมือ
เรือนโคราช ชมเรือนโคราชดั้งเดิมอายุกว่า 130 ปี   ฟังเรื่องเล่า และเรียนรู้วิถีชีวิตคนโคราชสมัยก่อน จากนักเล่าเรื่องชุมชน นักท่องเที่ยวชมสาธิตและลองทำลูกประคบสมุนไพรไทย ดวงตาสวรรค์ และนำฝีมือตนเองไว้เป็นที่ระลึก

ฟังตำนานนางอัปสรา นางฟ้าในอารยธรรมขอม จำแลงเป็นนางฟ้าในตำนานอารยธรรมขอมโบราณและบันทึกภาพความทรงจำร่วมกับนางรำอัปสรา
โฮมสเตย์บ้านเพ็ญศรี ฟังตำนานนางอัปสรา นางฟ้าในอารยธรรมขอม (นักท่องเที่ยวสามารถจองเช่าชุดนางอัปสราใส่ถ่ายภาพที่ระลึก เป็นครั้งหนึ่งในชีวิต  ที่นักท่องเที่ยวจะจำแลงเป็น นางฟ้าในตำนานอารยธรรมขอมโบราณ  และบันทึกภาพความทรงจำร่วมกับนางรำอัปสรา ณ เทวสถานปรางค์ บ้านปรางค์นครได้ที่จุดเรียนรู้นี้)   
– ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านจากกะลามะพร้าว     
– ศูนย์สาธิตการกวนขนมปาด รับประทานอาหารว่างขนมปาด  ขนมโบราณถิ่นบ้านปรางค์โคราช  และน้ำสมุนไพร

ไหว้ขอพรปรางค์ (เจ้าพ่อหินทับ) และฟังประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเทวสถานปรางค์ บ้านปรางค์นคร
เทวสถานปรางค์ บ้านปรางค์นคร ไหว้ขอพรปู่ปรางค์ (เจ้าพ่อหินทับ)    ฟังประวัติศาตร์ความเป็นมาของ เทวสถานปรางค์ บ้านปรางค์นคร  และเรื่องเล่าความเชื่อ  ความศรัทธาของชุมชนเกี่ยวกับปู่ปรางค์ (เจ้าพ่อหินทับ) จากนักเล่าเรื่องชุมชน

ชมธรรมชาติ บารายสวรรค์
สะพานบารายสวรรค์ เดินทางถึงบริเวณสะพานบารายสวรรค์ รับลมเย็นศาลาพักริมบาราย   ใช้บริการ แช่เท้าด้วยเกลืออโรมา  ระหว่างแช่เท้านวดเฉพาะจุด บ่า  ไหล่  นวดผ่อนคลายความเมื่อยล่าจากการเดินทาง นั่งเรืออีโปงเก็บบัวสวย ชมอาทิตย์ตก ถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณสะพานบารายสวรรค์  พิเศษถ้านักท่องเที่ยวตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ ของทุกเดือน นักท่องเที่ยวสามารถรับพลังสุริยันจันทรา กลางบารายสวรรค์ได้

รับประทานอาหารค่ำและชมเพลงโคราชและรำโทนโคราช
บ้านพักโฮมสเตย์รับประทานอาหารแบบพื้นถิ่นโคราช บรรยากาศสุนทรี พร้อมกับฟังเพลงโคราชต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน จากปู่สุข ศิลปินพื้นบ้าน ชมรำโทนโคราชจากคณะเยาวชนบ้านปรางค์ และร่วมรำโทนออกกำลังย่อยอาหารให้สนุกสนาน

ตักบาตร วิถีชาวพุทธ
บริเวณหน้าบ้านพักโฮมสเตย์ ทำบุญตักบาตร เพื่อธำรงส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นการเพิ่มความสุขและสิริมงคลแก่ตนเอง

รับประทานอาหารเช้า
ร้านอาหารเช้าชุมชน รับประทานอาหารเช้าตามแบบวิถี ของชุมชน และเป็นอาหารพื้นถิ่น      คนโคราช ที่หารับประทานได้ยาก ได้แก่ ข้าวแพะ (เข่าแพะ)  

รับพลังแสงแรกของวัน
ปรางค์เก่า รับพลังแห่งอรุณรุ่งของวันสมดุลโลก สมดุลจักรวาล วันทิวาราตรีเสมอภาค วันวสันต์วิษุวัติ นับเป็นวันสมดุลจักรวาล สุริยันจันทรา วันทิวาราตรีเสมอภาค เมื่อแสงแรกของพระอาทิตย์ส่องแสงจะพุ่งตรงมายังพระพุทธรูปที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งจะเป็นมงคลชาวปรางค์นครก็จะศรัทธาต่างนำมือของตัวเองแตะไปที่พระพุทธรูป พนมมือพร้อมทั้งอธิษฐานรับแสงแรก

ชมเวิ้งเรือนโคราช และบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่า ๑๐๐ ปี ฟังคำบอกเล่าเรื่องราวจากนักเล่าเรื่องชุมชน แวะถ่ายภาพกับเรือนโคราช และบ้านไม้เก่าแก่
เรือนโคราช และบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่า ๑๐๐ ปีชมเวิ้งเรือนโคราช และบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่า ๑๐๐ ปี ฟังคำบอกเล่าเรื่องราวจากนักเล่าเรื่องชุมชน แวะถ่ายภาพกับเรือนโคราช และบ้านไม้เก่าแก่ 

ชมการสาธิต และทดลองทอเสื่อกก ยกลายโบราณ
กลุ่มทอเสื่อบ้านปรางค์นคร ชมการสาธิต และทดลองทอเสื่อกก ยกลายโบราณ  

กลุ่มทอเสื่อบ้านปรางค์นคร ชมการสาธิต และทดลองทอเสื่อกก ยกลายโบราณ  
เทวสถานรัตนพิมานพระแม่อุมามหากาลี ณ แห่งนี้ภายในเทวสถานรัตนพิมานฯ จะมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ตั้งอยู่มองเห็นเด่นชัดสามารถมากราบไหว้สักการะขอพรได้สมปรารถนา ที่นี่เป็นสถานที่บูชากราบไหว้ปฏิบัติสวดมนต์นั่งกรรมฐาน บริเวณด้านในประดิษฐานองค์พระพุทธรูปปางสมาธิ องค์พระแม่เจ้าศรีอุมาเทวีมหากาลีเย องค์บรมครูปู่ฤๅษีนารายณ์ เรียกว่ามาที่นี่ที่เดียวมีองค์เทพต่าง ๆ ให้ได้สักการะครบถ้วน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดเขาทราย (บ้านเขาทราย) จังหวัดพิจิตร

บ้านเขาทราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตั้งขึ้นตามลักษณะพื้นที่และภูมิประเทศ  เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ดินทรายชาวบ้านจึงเรียกว่า “เขาทราย” จนกลายเป็นครอบครัวใหญ่หลายครอบครัว และเกิดเป็นชุมชนใหญ่และหนาแน่นขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน

ชุมชนคุณธรรมวัดเขาทราย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในวิถีชีวิต  และสืบสานมรดกวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดพิจิตร วัดมีวิวทิวทัศน์ป่าเขาและธรรมชาติที่โดดเด่นและสวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งสามารถท่องเที่ยวได้ทุกวัน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพระพุทธบาทเขาทราย
เที่ยววัดพระพุทธบาทเขาทราย ไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

นมัสการรอยพระพุทธบาทและนมัสการหลวงพ่อหิน
ขึ้นเขานมัสการรอยพระพุทธบาทและนมัสการหลวงพ่อหิน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ชมวิวทิวทัศน์ป่าเขา วัดพระพุทธบาทเขาทราย
ภายในวัดเขาทรายมีลักษณะเป็นภูเขา สามารถเดินขึ้นเขาชมธรรมชาติระหว่างทาง เช่น ถ่ายภาพนก นกยูง ดอกกระเจียว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ร้านค้าวิสาหกิจชุมชนวัดพระพุทธบาทเขาทราย
เลือกซื้อและชมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยแต่ละกลุ่มอาชีพจะนำผลิตภัณฑ์มาวางจำหน่ายที่ร้านค้าแห่งนี้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

เที่ยวงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ห่มพระพุทธยาสน์
วัดพระพุทธบาทเขาทรายงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  (ดำเนินการเป็นประจำทุกปี)

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
วัดพระพุทธบาทเขาทรายกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย (ดำเนินการเป็นประจำทุกปี

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดตระพังทอง จังหวัดสุโขทัย

ชุมชนคุณธรรมวัดตระพังทอง เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุโขทัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์รวมทั้งวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิม  มีความหลากหลายทางความเชื่อ และวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย  เป็นศูนย์กลางทางความเชื่อและวิถีชีวิตในชุมชนทางด้านเศรษฐกิจสังคม  และการค้าขายในรูปแบบวิถีชีวิตของชาวตำบลเมืองเก่า  

ชุมชนคุณธรรมวัดตระพังทอง  มีความโดดเด่นทางด้านวิถีชีวิตในชุมชน ซึ่งในทุก ๆ เช้าเวลา 06.20 น. จะมีกิจกรรมบุญ  เรียกว่า  “ใส่บาตรสะพานบุญรับอรุณสุโขทัย”  ซึ่งถือเป็นรูปแบบวิถีชีวิตที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อทางศาสนาที่มีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดตระพังทอง
เป็นสถานที่ทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเสริมความเป็นสิริมงคล

เจดีย์ทรงระฆังแบบศรีลังกา
สร้างขึ้นในสมัยธรรมราชาที่  1  ลิไท

รอยพระพุทธบาท
สร้างโดยพระมหาธรรมราชาที่  1  ลิไท

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศาลากสิกร
เป็นสถานที่จัดแสดงเครื่องมือการเกษตร

ถนนสังคโลก
เป็นเส้นทางแสดงศิลปะการปั้นและการเขียนลายสังคโลก

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เป็นสถานที่ ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

ตลาดสดวัดตระพังทอง
เป็นสถานที่ค้าขายสินค้าพื้นบ้าน  เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้ประชาชนในชุมชน

กิจกรรมไหว้พระ ในวันสำคัญ 4 ทิศ

  1. วัดช้างล้อม
  2. วัดเชตุพน
  3. วัดสะพานหิน
  4. วัดศรีชุม

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เขื่อนสรีดภงส์
ทำนบพระร่วง  ซึ่งเป็นสถานที่กักเก็บน้ำตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

โซกพระร่วงลองพระขรรค์
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนนายกล้วย
เป็นสถานที่ปลูกและเพาะพันธุ์ผัก ปลอดสารพิษ

สวนองุ่น มังกรกานต์
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ซึ่งมีการปลูกองุ่นญี่ปุ่น  Shine muscat  

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ใส่บาตรสะพานบุญรับอรุณสุโขทัย
วัดตระพังทอง มีการใส่บาตรบริเวณสะพานเกาะกลางน้ำวัดตระพังทอง  เวลา  06.20 น.  ในทุกวัน  

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดนาหนอง จังหวัดราชบุรี

ชุมชนคุณธรรมวัดนาหนอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาเล็ก ๆ มีลำห้วยเล็ก ๆ ๒ สาย คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ และ สืบเชื้อสายชาติพันธุ์ไท-ยวน มีวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณีเป็นอัตลักษณ์ ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน

ชุมชนคุณธรรมวัดนาหนอง คนในชุมชนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายชาติพันธุ์ไท-ยวน มีบรรพบุรุษอพยพมาจากตอนเหนือของไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ทำให้มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ ทั้งภาษาพูด การแต่งกาย การทอผ้าจก อาหารชาติพันธุ์ และมีประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างประเพณีบุญเดือน ๓ ตักบาตรข้าวต้มมัด หรือการตักบาตรเทโวช่วงเทศกาลออกพรรษา การเทศน์มหาชาติ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

รอยพระพุทธบาท บนยอดเขา
บนยอดเขามีมณฑปเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท และพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ทางขึ้นมีบันไดนาค ตั้งอยู่ในบริเวณวัดนาหนอง ประชาชนสามารถขึ้นไปกราบนมัสการได้ทุกวัน โดยจะจัดงานปิดทองรอยพระพุทธบาท เป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓  

จิตรกรรมฝาผนัง และธรรมมาสน์ทรงบุษบก
ภายในศาลาการเปรียญ วัดนาหนอง ที่กระดานคอสองมีจิตรกรรม เรื่องราวพระพุทธประวัติ เรื่องทศชาติชาดก และภาพปริศนาธรรม จิตรกรรมฝาผนังนี้ มีคุณค่าด้านศิลปะ คุณค่าทางศาสนา คุณค่าทางโบราณคดี และมีธรรมมาสน์ทรงบุษบก ฝีมือช่างชาวอัมพวาวางอยู่กลางศาลา ๑ หลัง 

ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรี วัดนาหนอง
มีอาคารตั้งอยู่ในวัดนานอง เป็นสถานที่อนุรักษ์และศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าจก ผ้าทอไท-ยวน โดยศูนย์ฯ นี้เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มทอผ้าของชาวบ้าน เมื่อว่างจากทำนาทำไร่ ชาวบ้านจะนำผ้าทอมาจำหน่ายที่ศูนย์ฯ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งผ้าทอมีหลายแบบหลายลวดลาย ทั้งแบบดั้งเดิม และแบบประยุกต์ ไว้ 

ต๋าหลาดไท-ยวน วัดนาหนอง
เป็นตลาดชุมชน เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนตำบลดอนแร่ และวัดนาหนอง ที่ต้องการสร้างอาชีพเสริมให้คนในชุมชน ตลาดเปิดทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  เป็นตลาดวิถีชุมชน จำหน่ายพืชผัก สินค้าการเกษตร  ของกิน ของใช้ ผ้าทอ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของชาวไท-ยวน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิวทุ่งนา สะพานไม้
ตั้งอยู่ริมถนน บริเวณตรงข้ามต๋าหลาดไท – ยวน  เป็นทุ่งนาสีเขียว มีซุ้มมุงจาก ให้นั่งพักผ่อน มีสะพานไม้ให้เดินเล่นชมวิว ถ่ายรูป เช็คอิน สัมผัสธรรมชาติแบบชนบท

จุดชมวิวบนยอดเขารอยพระพุทธบาท
ทางขึ้นสู่ยอดเขา อยู่ในบริเวณวัดนาหนอง เดินขึ้นบันได ๑๓๐ ขั้น ชมวิวมุมสูงตำบลดอนแร่

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ครัวชุมชนวัดนาหนอง
เป็นความร่วมมือของชุมชน และวัด ปลูกพืชผักต่าง ๆ หมุนเวียนกันไป และทำโรงเห็ด โดยจะมีกลุ่มสตรีช่วยกันดูแลเก็บเห็ดไปจำหน่าย สร้างรายได้เสริม และนำพืชผักไปบริโภคในครัวเรือน

ไร่แสวงสุขโฮมสเตย์
เป็นไร่ที่ปลูกพืชผักปลอดสารพิษหลากหลายชนิด เป็นสถานที่เรียนรู้วิถีเกษตรชุมชน และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม