ชุมชนคุณธรรมบ้านบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง

ชุมชนบางเจ้าฉ่าเป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งชาวบ้านได้เคยร่วมกับชาวแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ และชาวบางระจัน สู้รบกับทหารพม่า ณ บ้านบางระจัน ภายหลังการสู้รบยุติลงแล้ว “นายฉ่า” จึงได้นำชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยถาวรขึ้นในชุมชนด้านทิศตะวันตกของลุ่มแม่น้ำน้อย

ชุมชนคุณธรรมบ้านบางเจ้าฉ่าเป็นชุมชนที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมและมีเสน่ห์ของชุมชนในเรื่องงานจักสานไม้ไผ่ คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดำเนินชีวิตแบบพอเพียงเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการส่งเสริมคุณธรรม ความดี ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดยางทอง
เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของชุมชนบ้านบางเจ้าฉ่า
พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า
เป็นแหล่งรวมข้อมูลเพื่อให้เห็นพัฒนาการของงานจักสานไม้ไผ่ของบางเจ้าฉ่าในแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน
พิพิธภัณฑ์สิริพัฒนคุณานุสรณ์

เป็นแหล่งรวมงานจักสานไม้ไผ่ในรูปแบบและลวดลายต่าง ๆ ของชุมชนเอาไว้ให้ศึกษาเรียนรู้
ศูนย์เรียนรู้บ้านครูอ๊อด
เป็นสถานที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาจักสานให้แก่เด็กรุ่นใหม่หรือผู้ที่มีความสนใจในงานจักสานไม้ไผ่และเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานจักสานร่วมสมัยและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cpot ของชุมชนบ้านบางเจ้าฉ่า)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ต้นยางนาคู่ (รุกขมรดกของแผ่นดิน)
รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี (ต้นยางนาคู่) ซึ่งมีอายุกว่า ๔๐๐ ปี และได้รับการขึ้นทะเบียน โดยกระทรวงวัฒนธรรม

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนกระท้อนตาเลิศ
เป็นสวนกระท้อนที่ปลูกกระท้อนพันธุ์ทองใบใหญ่ซึ่งมีรสชาติเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ร่วมประกอบอาหารพื้นบ้าน
บ้านพักโฮมสเตย์ ร่วมทำอาหารพื้นถิ่นกับเจ้าของบ้าน เช่น แกงคั่วกระท้อนแกงพื้นบ้าน
ตักบาตรตอนเช้า

บ้านพักโฮมสเตย์ ตักบาตรพระภิกษุบริเวณหน้าบ้านพัก
นั่งรถอีแต๋นชมหมู่บ้าน
ในชุมชน ชมบรรยากาศริมแม่น้ำน้อยและเที่ยวชมสวนผลไม้ในชุมชน
จักสานตะกร้า
บ้านครูอ๊อด ฝึกทำจักสานชิ้นงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม