บ้านศิลป์สยาม เกาะเกร็ด ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT 2562

๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ศิลป์สยาม
๒.ชื่อผู้ประกอบการ ชุมชนคุณธรรมเกาะเกร็ด
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ชื่อผลิตภัณฑ์ ผาหมักดินเกร็ด พิมพ์เขียนลายไทย
รายละเอียดความโดดเด่น การนำเนื้อดินไปปั้น ส่วนน้ำดิน นำมาหมักผ้า เพื่อให้เกิดสีจากดิน จึงตั้งน้ำดิน ว่า น้ำสี “ดินเกร็ด” และใส่ความเป็นวัฒนธรรมไทยโดยการพิมพ์เขียนเส้นสายลายไทยบนผ้าที่ทำกระบวนการจากสีดินเกร็ด เพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนั้นเอง
๓.๒ชื่อผลิตภัณฑ์ หัวโขน สำหรับทำการสาธิตและทำกิจกรรม
รายละเอียดความโดดเด่น “หัวโขน” ศิลปะชั้นสูง ที่ควรแก่การอนุรักษ์ดังนั้น”บ้านศิลป์สยาม” ได้นำเรื่องราว “รามเกียรติ์” มาเป็นแนวคิดในการทำแหล่งเรียนรู้งานศิลปะไทยงานช่างสิบหมู่ ที่อนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักงานศิลปหัตถกรรมไทย
๓.๓ ชื่อผลิตภัณฑ์ CPOT 2563 แผ่นกระดาษเกร็ดชวา แนวคิด คือ ต้องการกำจัด สวะวัชพืช คือ ผักตบชวา มาสร้างสรรค์เป็นแผ่นกระดาษโบราณแผ่นแรกของไทย โดยใช้หลัก กระดาษแผ่นแรกของประวัติศาสตร์โลก เมื่อ 3000 ปีก่อนคริสตกาล
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 9.00-18.00น. สถานที่ เกาะเกร็ด
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายฑามก์ สิปปสยาม 06 1529 5147
๖.ช่องทางออนไลน์ : Facebook : บ้านศิลป์สยาม เกาะเกร็ด

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม