ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศตะวันออก โดยมีคลองธรรมชาติหรือคนในชุมชนเรียกว่า “คลองเกาะเรียน” ไหลผ่านภายในชุมชน บอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตของชุมชนได้เป็นอย่างดี ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ภายในบริเวณชุมชนมีวัดช่างทอง   ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน 
ชุมชนแห่งนี้ดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย มีความผูกพันกับสายน้ำ ได้แก่ คลองเกาะเรียน คลองธรรมชาติที่อยู่คู่กับคนในชุมชนมายาวนาน เป็นวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยังคงรักษาไว้เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดช่างทอง
วัดช่างทอง เป็นศาสนสถานใน การจัดกิจกรรมทางศาสนาของคนในชุมชน บ่มเพาะเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
วัดทรงกุศล
ศาสนสถานในชุมชนอีกแห่งหนึ่งที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนและคนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ ได้แก่ หลวงพ่อขาวและหลวงพ่อดำ
ศาลเจ้าพ่อ เกาะเรียน
ศาลเจ้าพ่อเกาะเรียน สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในมีภาพจิตรกรรมเหล่าเซียนจีน ซึ่งชุมชนบ้านเกาะเรียนให้ความเคารพนับถือและจัดงานไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่เกาะเรียนเป็นประจำทุกปี
ศูนย์การเรียนรู้ การทำขนมไทย บ้านป้ามะลิ
กลุ่มขนมไทยของคุณป้ามะลิ ภาคาพร เป็นหนึ่งในผู้สืบทอดภูมิปัญญาการทำขนมไทยต้นตำรับท้าวทองกีบม้า ซึ่งการทำขนมไทยนี้ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษ และต่อมาได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนขนมไทยป้ามะลิขึ้นเพื่อสร้างรายได้และกระจายรายได้ให้สู่ชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คลองเกาะเรียนและจุดชมวิวสะพานไม้ไผ่
ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียนมีคลองเกาะเรียน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวกว่า ๓๐๐ เมตร สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมธรรมชาติสองฝั่งคลองและถ่ายภาพสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ในครัวเรือน อยู่กันแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ชุมชนอยู่ดี กินดี เหลือกิน สามารถนำไปขาย สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ใส่บาตรยามเช้า
คลองเกาะเรียน วิถีชีวิตของชุมชนริมฝั่งคลองเกาะเรียนทุกเช้าตื่นมาจะเตรียมอาหารคาวหวานสำหรับใส่บาตร เป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาครั้งบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนในชุมชนแห่งนี้ จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และบรรยากาศแบบธรรมชาติที่ประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน
ล่องเรือชมธรรมชาติริมคลองเกาะเรียน
คลองเกาะเรียน คลองธรรมชาติที่แยกออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศเหนือฝั่งตะวันออก นั่งเรือชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง สัมผัสระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ณ คลองเกาะเรียนแห่งนี้
สาธิตการทำขนมไทย (ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน)
ศูนย์การเรียนรู้การทำขนมไทยบ้านป้ามะลิ แหล่งเรียนรู้ขนมไทย ต้นตำรับท้าวทองจีบม้า เปิดให้ผู้สนใจ นักท่องเที่ยว ได้เข้ามาเรียนรู้และซื้อกลับบ้านเป็นของฝาก รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนในชุมชน เป็นการสืบสาน ภูมิปัญญาของชุมชนให้คงอยู่

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม