วัดอุภัยภาติการาม (ชำปอกง) จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ตั้ง เลขที่ ๔๗๕/๗ก ถนนศุภกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. วัดอุภัยภาติการามหรือที่ชาวจีนเรียกกันว่า “วัดซำปอกง” เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกาย มีที่ดินตั้งวัดจำนวน ๒ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา ซึ่งปรากฏประวัติว่าสร้างในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 5 เมื่อ ร.ศ.125 (พ.ศ.2449) โดยขุนพิพิธพานิชกรรมได้สละที่ดินที่ ตลาดบ้านใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา สร้างวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขึ้นในปี ร.ศ.126 (พ.ศ.2450) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพ-ฉะเชิงเทราและได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมายังวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปด้วย ทรงมีพระราชศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 200 บาทพระราชทานสมทบในการสร้างอารามและปฏิสังขรณ์พระพุทธศาสนา กับได้พระราชทานนามวัดนี้ว่า “วัดอุภัยภาติการาม”ส่วนพระพุทธรูปในวิหารพระราชทานนามว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก”
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทำการทุกวัน เวลา 07.00 – 17.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 3881 6904
๕. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/watsampokong/
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบุเครื่องหมาย /)
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม