วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เล่งเน่ยยี่ 2

ที่ตั้ง 959 หมุ่ 4 ถนน เทศบาล 9 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
๑.วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ (เล่ง เน่ย ยี่ 2) ตั้งอยู่ที่ตำบลโสนน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พื้นที่เดิม ก่อนเคยเป็นโรงเจขนาดเล็ก มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่เศษ เป็นโรงเจที่ชาวบ้านบางบัวทองให้ความศรัทธามาช้านาน ต่อมาคณะสงฆ์จีนนิกายมีปณิธานจะพัฒนาที่ส่วนนี้ให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ เพื่อสร้างเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสเถลิงถวัลย์ครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี วัดนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๒ ไร่
วัตถุประสงค์การสร้างวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ(เล่งเน่ยยี่ 2)
1.1. เพื่อเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ ที่คณะสงฆ์จีนนิกายได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
1.2. เพื่อตั้งเป็นพุทธสถานให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีกรรมพร้อมทั้งเป็นที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจีนนิกาย
1.3. เพื่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม ไทย-จีน เป็นที่ศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณรและสร้างศาสนทายาทของพระพุทธศาสนาสืบไป
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ 9.00-16.30 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 2571 1155
๕.ช่องทางออนไลน์
http://www.watboromracha.com/
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ ๒)

ที่ตั้ง ถนนเทศบาล ๙ ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๑ ๑๑๕๕

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือวัดเล่งเน่ยยี่ ๒ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในพ.ศ. ๒๕๓๙ ภายในบริเวณวัดประกอบด้วยวิหารต่าง ๆ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแนวปรัชญา และคติธรรมทางพระพุทธศาสนาจีนนิกายฝ่ายมหายาน ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า ๓ องค์ คือ องค์อดีต องค์ปัจจุบัน และองค์อนาคต ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้หอมต้นเดียวและองค์เทพสำคัญของลัทธิมหายาน วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ ๒) ถือเป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมมา ทำบุญ เสริมดวง และแก้ปีชง